Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

ЛОРЕНЦОВИ ПОВЪРХНИНИ В ЧЕТИРИМЕРНОТО ПСЕВДО-ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО С НЕУТРАЛНА МЕТРИКА

на ЯНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. “Математика”, Докторска програма “Геометрия и топология”

Научен консултант:
Доц. д-р Величка Милушева

Председател на Научното жури:
Чл.-кор. Олег Мушкаров

Членове на Научното жури:
Проф. дмн Манчо Манев
Проф. д-р Огнян Касабов – рецензент
Доц. д-р Иван Минчев – рецензент
Доц. д-р Величка Милушева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php