Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 18 октомври 2021 г. от 14:00 часа в смесена форма ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурси

на

Александра Кръстанова Николова

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”.

Научен ръководител:
проф. д-р Радослав Павлов

Председател на Научното жури:
проф. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент

Членове на Научното жури:

проф. д-р Радослав Павлов
проф. дн Даниела Борисова
проф д-р Радослав Йошинов – рецензент
проф. д-р Владимир Монов

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83456356920?pwd=SnMyNS8zQkJmUWNRbThlSHBBM3pzQT09

Meeting ID: 834 5635 6920
Passcode: 995790

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

 

 

Go to Top