Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 10 септември 2018 г. (понеделник) от 14.00 ч. в Мултимедийната зала на Института по математика и информатика, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ В ПОПУЛАЦИОННАТА ДИНАМИКА С ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ НА РАСТЕЖ

на ТИХОМИР БОГОСЛОВОВ ИВАНОВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.5. “Математика”,
Докторска програма “Математическо моделиране и приложение на математиката”

Научен ръководител:
Проф. д-р Нели Димитрова

Председател на Научното жури:
Доц. д-р Петър Рашков – рецензент

Членове на Научното жури:
Проф. дтн Светослав Николов – рецензент
Проф. д-р Нели Димитрова
Доц. д-р Невена Илиева
Доц. д-р Пламена Златева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Go to Top