Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 януари 2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ГОРИВНИ МОДЕЛИ ПРИ СИМУЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ

на ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОБРИНКОВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, Докторска програма “Информатика”

Научен ръководител:
Проф. дмн Петър Бойваленков

Научен консултант:
Доц. д-р Лиан Неделчев

Председател на Научното жури:
Доц. д-р Галина Богданова – рецензент

Членове на Научното жури:
Проф. дмн Емил Колев
Проф. д-р Стефка Фиданова – рецензент
Доц. д-р Лиан Неделчев
Доц. д-р Пенчо Маринов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php