Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 16 януари 2023 г. от 14:00 часа в ИМИ – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Числено моделиране на нелинейни гранични задачи от втори и четвърти ред: приложение във физикохимията и биологията

на

Галина Стоянова Люцканова-Жекова

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”.

Научни ръководители:
чл.-кор. Красимир Данов
доц. д-р Иван Бажлеков

Председател на Научното жури:
доц. д-р Петър Рашков

Членове на Научното жури:

чл.-кор. Красимир Данов
проф. д-р Михаил Тодоров
проф. д-р Иван Лирков
доц. д-р Станислав Харизанов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

 

 

Go to Top