Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 13 март 2018 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“ФУНКЦИИ НА БЕСЕЛ И МИТАГ-ЛЕФЛЕР И ОБОБЩЕНИЯ”

на ЙОРДАНКА ДОБРЕВА ПАНЕВА-КОНОВСКА

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Научна специалност “Математически анализ”

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

Go to Top