Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 юни 2020г. от 10.30ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Формиране на умения за общуване в обучението по информационни технологии

на ИВАН ДИМОВ ПЕТКОВ

Област на висше образование 1. Педагогически науки,
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …,
Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“

Научни ръководители:
Проф. д-р Тони Чехларова
Доц. д-р Евгения Сендова

Председател на Научното жури:
Проф. д-р Кирил Банков

Членове на Научното жури:
Проф. д-р Галя Кожухарова-рецензент
Доц. д-р Николина Николова-рецензент
Проф. дпн Йордан Табов
Проф. д-р Тони Чехларова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ: http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Go to Top