Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 януари 2021 г. от 15.30ч. онлайн ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ПОДХОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, КОМБИНИРАНИ С ИЗКУСТВО

на МИКЕЛА ТРАМОНТИ

Област на висше образование 1. Педагогически науки,
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …,
Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“

Научни консултанти:
доц. д-р Десислава Панева-Маринова и доц. д-р Евгения Сендова

Председател на Научното жури:
проф. д-р Кирил Банков – рецензент

Членове на Научното жури:
доц. д-р Николина Николова – рецензент
проф. дпн Йордан Табов
доц. д-р Десислава Панева-Маринова
доц. д-р Таня Тонова

Линк за защитата:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa581028a09c04137aea368277cdf4285%40thread.tacv2/1610956733424?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbd33b96-6764-481f-bafe-8e10ee67155b%22%2c%22Oid%22%3a%22507832e2-2a4a-4be9-9f93-26dfc9d66a6f%22%7d

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ: http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Go to Top