ИНСТИТУТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

2 (ДВАМА) МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по информатика и иформационни и комуникационни технологии”, с бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 4 месеца със заетост до 4 часа на ден и до 48 часа седмично при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Функции (отговорности и задължения)

  • Участие в екипа за изпълнение на проекта;
  • Провеждане на научни научни и научноприложни изследвания по Научен проект (НП5) „Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии”, Задача 1 „Управление и оптимизация във високо-технологични приложения”.
  • Отчита ежемесечно извършената работа по дейности и часове, като попълва утвърдените отчетни форми, които предоставя в установения срок на координатора на проекта.

Изисквания
Образование: висше (магистър) по природни науки, математика, информатика, и/или технически науки.

Начин на кандидатстване
Кандидатите представят заявление за участие в конкурса по обявата, професионална автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки).

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на Института по математика и информатика при Българска академия на науките с адрес:

ул. „Акад. Георги Бончев” блок 8, 1113 София.

Срок за подаване на документите: 20 август 2021 г.

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

ИНСТИТУТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

2 (ДВАМА) ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по информатика и иформационни и комуникационни технологии” с бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките на срочен трудов договор за период до 6 месеца със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Функции (отговорности и задължения)
Участие в научни и научноприложни изследвания по Научен проект (НП5) „Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии”, Задача 2 „Стохастичен подход в информатиката, медицината и индустрията”.

Изисквания
Образование: висше по природни науки, математика, информатика, физика и/или технически науки; докторска степен по природни науки; научноизследователски опит поне 5 години по специалността.

Начин на кандидатстване
Кандидатите представят професионална автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки).

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на Института по математика и информатика при Българска академия на науките с адрес:

ул. „Акад. Георги Бончев” блок 8, 1113 София.

Срок за подаване на документите: 22 юни 2021 г.

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.


ИНСТИТУТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ЕДИН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по информатика и иформационни и комуникационни технологии” с бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките на срочен трудов договор за период до 6 месеца със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Функции (отговорности и задължения)
Участие в научни и научноприложни изследвания по Научен проект (НП5) „Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии”, Задача 3 „Апроксимационни техники при 3D дигитализация, Big Data, уеб изчислителни услуги”.

Изисквания
Образование: висше по природни науки, математика, информатика, физика и/или технически науки; докторска степен по природни науки; научноизследователски опит поне 5 години по специалността.

Начин на кандидатстване
Кандидатите представят професионална автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки).

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на Института по математика и информатика при Българска академия на науките с адрес:

ул. „Акад. Георги Бончев” блок 8, 1113 София.

Срок за подаване на документите: 22 юни 2021 г.

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.