Академичен състав

Всички
АГТ
АЛ
ДУМФ
ИМ (ВНЗ)
ИОВС
МЛ
ММЧА
МОИ
ОМИ
СофТИС
Професори емеритус
Почетни членове
Асоциирани членове

Александрова, Тодорка

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357
Александрова, Тодорка

доцент, д-р, секретар на секция

Сигурност на информацията и криптография, схеми за разпределяне на тайната и техните приложения. Краудсорсинг и геймификации

+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357

Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член
359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Ангелов, Румен

професор, д-р, асоцииран член

Динамични системи, Mатематическо моделиране и приложения, Kомпютърно ориентиран числен анализ.

359 2 979 2831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Андонов, Велин

асистент
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...
Андонов, Велин

асистент

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...

Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член
359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468
Андреев, Андрей

доцент, д-р, асоцииран член

Числени методи, Tеория на апроксимациите, Oбработка на данни.

359 2 979 3874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 468

Апостолов, Вестислав

доцент, д-р
359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Апостолов, Вестислав

доцент, д-р

Комплексна диференциална геометрия, алгебрична геометрия, анализ върху многообразия.

359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Бажлеков, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайт
Бажлеков, Иван

доцент, д-р

Математическо моделиране и компютърно симулиране на многофазни течения с топломасопренос и биопроцеси.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайт

Бажлекова, Емилия

доцент, д-р
+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайт
Бажлекова, Емилия

доцент, д-р

Дробно смятане, Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.

+359 2 979 3863
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 457
Личен сайт

Байчева, Цонка

професор, дмн
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Байчева, Цонка

професор, дмн

Теория на кодирането: радиуси на покритие на кодове, оптимални кодове, декодиране, компютърни комуникации: изследване на поведението при откриване и коригиране на грешки на шумозащитни кодове, комбинаторика, алгоритми.

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт

Банков, Кирил

професор, д-р
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...
Банков, Кирил

професор, д-р

Измерване и оценяване в образованието (математико-статистически теории и техните приложения).
Сравнителни и оценъчно-диагностични изследвания в обучението по математика.
Информационни технологии в образованието.
Дидактика на математиката (разработване на учебни планове, методи за оценяване на ученически постижения и учебна документация, обучение на учители и др.).
Методи и организация на извънкласната работа по математика с надарени и талантливи ученици от всички възрасти от 4 до 12 клас
Комбинаторна математика (комбинаторна геометрия).

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая ...

Банчев, Бойко

доцент, д-р
+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
Личен сайт
Банчев, Бойко

доцент, д-р

Езици за програмиране, методология на програмирането, геометрични пресмятания и алгоритми, обучение по програмиране.

+ 359 2 979 2871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 371
Личен сайт

Баров, Стою

асистент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Баров, Стою

асистент, д-р

Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Бивас, Мира

асистент, д-р
+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428
Бивас, Мира

асистент, д-р

Негладък анализ, диференциални включвания, оптимално управление

+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428

Богданова, Галина

професор, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Богданова, Галина

професор, д-р

Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа, онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Божкова, Марусия

професор, дмн
+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407
Личен сайт
Божкова, Марусия

професор, дмн

Разклоняващи се стохастични процеси, гранични теореми, статистически изводи, приложение на разклоняващи се модели в епидемиологията, демографията и популационната динамика.

+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407
Личен сайт

Бойваленков, Петър

професор, дмн
+359 2 979 2806
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 563
Личен сайт
Бойваленков, Петър

професор, дмн

Теория на кодирането – кодове и дизайни в полинамиални метрични пространства – граници, оптималност, класификация, опаковки и покрития, комбинаторика – сферични дизайни, ортогонални масиви – граници, оптималност, класификация, криптография.

+359 2 979 2806
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 563
Личен сайт

Борисов, Любомир

математик
+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560
Борисов, Любомир

математик

Алгебра.

+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560

Борисов, Милен

главен асистент, д-р
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Борисов, Милен

главен асистент, д-р

Математическо моделиране на биологични процеси, Бифуркационен анализ на динамични системи, Компютърни симулации на биологични модели

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Борисов, Юри

доцент, д-р
+359 2 979 2878
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 359
Борисов, Юри

доцент, д-р

Криптология, теория на кодирането, дискретна математика.

+359 2 979 2878
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 359

Бояджиев, Георги

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514
Бояджиев, Георги

доцент, д-р, ръководител на секция

Научните интереси на доц. д-р Георги Бояджиев са в областта на принципа за сравнение за системи от елиптични и параболични частни диференциални уравнения, в това число както кооперативни, така и некооперативни системи, движение на вълни в твърдо тяло, по – специално използване на характеристиките за проследяване на пътя на сеизмичните вълни от източника на земетресение до приемните станции, разработка на методи за оптимален избор на решение на нелинейната инверсионна задача в математическото моделиране на земната структура, детерминистични модели в геофизиката и финансовите пазари.

+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514

Браухле, Мария

асистент
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Браухле, Мария

асистент

Динамични образователни среди, обучение на учители за работа с динамичен математически софтуер, изследователски подход в обучението по математика

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Брънзов, Тодор

главен асистент, д-р
+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270
Брънзов, Тодор

главен асистент, д-р

Съветващи софтуерни системи, Софтуерни системи за споделена работа, Моделиране и оптимизиране на бизнес процеси, Виртуални общности.

+ 359 2 979 2879
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 270

Бумова, Силвия

главен асистент, д-р
+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 556
Бумова, Силвия

главен асистент, д-р

Алгебра (Линейна алгебра в Евклидови пространсва, Теория на групите, Крайни полета),  геометрия (Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства),  комбинаторика (Сферични дизайни, Дизайни в проективни пространства), теория на кодирането (Граници на кодове, Оптимални кодове), криптография.

+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 556

Бучакчиев, Вилислав

асистент, д-р
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Бучакчиев, Вилислав

асистент, д-р

Алгебра.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Буюклиев, Илия

професор, дмн
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Буюклиев, Илия

професор, дмн

Комбинаторни алгоритми и кодове - алгоритми за изоморфизъм, алгоритми за генериране и класификация, теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, автоморфизми на кодове, алгебра, крайни полета, криптография.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт

Ваврек, Веселин

главен асистент, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Ваврек, Веселин

главен асистент, д-р

Теория на кодирането, Криптография, Теория на числата.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Василева, Албена

асистент, секретар на секция
+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
Василева, Албена

асистент, секретар на секция

Образование по математика, изследователски подход, математически състезания, обучение на талантливи ученици, проектно-базирано обучение

+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559

Вельов, Владимир

професор, дмн
+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428
Вельов, Владимир

професор, дмн

Теория на управлението, оптимизация, приложен анализ.

+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428

Владева-Трендафилова, Димитринка

доцент, д-р
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Владева-Трендафилова, Димитринка

доцент, д-р

Полупръстени от ендоморфизми, матрични полупръстени, диференцирания в полупръстени, комбинаторика, стохастични процеси.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Публикации

Вучева, Веселина

изследовател, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Вучева, Веселина

изследовател, д-р

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454

Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член

Разпознаване на образи и класификация, Машинно обучение, Откриване на знания, Компютърно зрение, Невронни мрежи, Компютерна сигурност, Медицинска информатика

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Curriculum Vitae

Вълчев, Тихомир

главен асистент, д-р
+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461
Вълчев, Тихомир

главен асистент, д-р

Нелинейни уравнения, интегрируеми системи, диференциална геометрия, симетрии и теория на особеностите, геометрични методи във  физиката.

+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461

Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Гатева-Иванова, Татяна

професор, д-р, асоцииран член

Некомутативна алгебра и приложения за квантови групи, некомутативна геометрия, символни изчисления

+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558

Гачев, Георги

асистент, д-р
+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
Гачев, Георги

асистент, д-р

Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.

+359 2 979 2836
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576

Гелев, Димитър

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт
Гелев, Димитър

доцент, д-р, ръководител на секция

Темпорални и вероятностни логики, системи с реално време, model-checking, формални методи и теоретична информатика.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт

Георгиев, Владимир

професор, дмн
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520
Георгиев, Владимир

професор, дмн

....

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520

Георгиев, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Личен сайт
Георгиев, Иван

доцент, д-р

Числено решаване на частни диференциални уравнения, Kрайни елементи, Mногонивови методи.

+359 2 979 3872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Личен сайт

Георгиева, Ирина

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Личен сайт
Георгиева, Ирина

доцент, д-р, секретар на секция

Числени методи; Теория на апроксимациите; Сплайн-функции; Интерполиране и апроксимиране чрез данни от тип Радонови проекции; Апроксимиране на хармонични функции чрез Радонови проекции; Апроксимации с нисък ранг.

+359 2 979 3865
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 458
Личен сайт

Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член
+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Личен сайт
Герджиков, Владимир

професор, дфн, асоцииран член

Теория на солитоните и техните взаимодействия.

+359 2 979 5638
София 1784, бул. "Цариградско шосе" 72
Личен сайт

Гойнов, Максим

главен асистент, д-р
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Гойнов, Максим

главен асистент, д-р

Цифрови библиотеки и услуги (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания).

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Горанко, Валентин

професор, д-р, асоцииран член
+46 8 16 79 84
Университет на Стокхолм, Швеция
Личен сайт
Горанко, Валентин

професор, д-р, асоцииран член

Логика в информатиката, изкуствен интелект, многоагентни системи.

+46 8 16 79 84
Университет на Стокхолм, Швеция
Личен сайт

Давидов, Йохан

професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Давидов, Йохан

професор, дмн

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Далаков, Петър

асистент, д-р
+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт
Далаков, Петър

асистент, д-р

Комплексна алгебрична геометрия, (неабелева) теория на Ходж и математична физика.

+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт

Данчев, Петър

доцент, д-р, дн
+359 2 979 2826
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 517
Данчев, Петър

доцент, д-р, дн

Групови алгебри и Абелеви групи, Модули и Асоциативни пръстени, Алгебрична теория на матриците.

+359 2 979 2826
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 517
Публикации

Денчева, Даринка

главен асистент, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Денчева, Даринка

главен асистент, д-р

Изследване на операциите, Стохастична оптимизация

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Держански, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363
Личен сайт
Держански, Иван

доцент, д-р

Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363
Личен сайт

Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324
Личен сайт
Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член

Математическа, компютърна, съпоставителна и корпусна лингвистика, представяне и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, изкуствен интелект, дискретна математика. Основни резултати, включващи проектиране и разработка на дигитални езикови ресурси и програмни средства за обработка български език: TEI-съвместими лексически спецификации за кодиране и обработка на дигитални корпуси и лексика, съпоставими и многоезични корпуси (паралелни, анотирани и подравнени) – MTE българо-английски корпус, българо-полски корпус, българо-словашки корпус, българо-полски-литовски корпус, лексически бази данни за интегрирани многоезични ресурси, моно- и двуезични речници.

+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324
Личен сайт

Димитрова, Нели

професор, д-р
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Личен сайт
Димитрова, Нели

професор, д-р

Динамични системи, Приложения в математическото моделиране на биопроцеси, Компютърно-ориентиран числен анализ.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 572
Личен сайт

Димова, Милена

доцент, д-р
+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Личен сайт
Димова, Милена

доцент, д-р

Числени методи за нелинейни частни диференциални уравнения – метод на крайните елементи и метод на крайните разлики, алгоритми и научен софтуер, Числен анализ на нелинейнии спектрални задачи в областта на хидродинамиката, квантовата механика, нелинейните топлинни структури, Числено изследване на многомерни обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск, Изследване разрешимостта на задачата на Коши за обобщени вълнови уравнения от тип Бусинеск.

+359 2 979 3871
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 470
Личен сайт

Димовски, Иван

член-кореспондент, професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307
Димовски, Иван

член-кореспондент, професор, дмн, почетен член на ИМИ

+359 2 979 3804
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 307

Добрев, Димитър

математик
+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт
Добрев, Димитър

математик

Изкуствен интелект, логическо програмиране, транслитерация и клавиатурни подредби.

+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт

Дончев, Асен

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Дончев, Асен

професор, дмн, асоцииран член

Приложен анализ, оптимизация, теория на управлението, диференциални уравнения, числени методи.

+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Драганов, Борислав

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт
Драганов, Борислав

доцент, д-р

Работя главно в областта на теория на апроксимациите. През последните години предимно се занимавам с установяването на точна и приложима характеризация на скоростта на приближение на различни линейни или нелинейни апроксимационни процеси включително най-добри приближения (с тегло) посредством алгебрични или тригонометрични полиноми. Интересите ми още включват интерполация, обобщени редове на Фурие, ортогонални полиноми, квадратурни формули, мултипликатори и приложения на хармоничния анализ в теория на апроксимациите, както и функционален анализ.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт

Дренски, Веселин

Академик, професор, дмн, директор на ИМИ
+359 2 979 2820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 566
Дренски, Веселин

Академик, професор, дмн, директор на ИМИ

Комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането. Документи за конкурс за академици

+359 2 979 2820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 566

Ескенази, Аврам

професор емеритус, д-р, почетен член на ИМИ
+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
Личен сайт
Ескенази, Аврам

професор емеритус, д-р, почетен член на ИМИ

Качество на софтуера, гъвкави методологии, обучение по информатика.

+359 2 979 2873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 361
Личен сайт

Желев, Янислав

асистент, д-р
Лаборатория по цифровизация към Секция "Математическа лингвистика", град Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Желев, Янислав

асистент, д-р

Изследователски интереси: компютърни мрежи, алгоритми, е-обучение, виртуално обучение, персонализация на обучението, мултимедийни библиотеки, цифровизация на културно-историческо и научно наследство

Лаборатория по цифровизация към Секция "Математическа лингвистика", град Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Железова, Стела

доцент, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Железова, Стела

доцент, д-р

Kонструиране и изследване на комбинаторни разрешими дизайни, ортогонални резолюции, спредове и паралелизми на проективни пространства.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт

Живков, Николай

професор, д-р
+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Живков, Николай

професор, д-р

Изследване на операциите, Теория на апроксимациите

+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406

Заевски, Цветелин

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557
Заевски, Цветелин

доцент, д-р, секретар на секция

Процеси на Леви, Стохастични диференциални уравнения, Стохастично оптимиране, Математическо моделиране във финансите: оценка на деривати, времева структура на лихвата, анализ и управление на риска

+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557

Зикатанов, Людмил

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 6794
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474
Зикатанов, Людмил

професор, д-р, асоцииран член

Числен анализ и приложения

+359 2 979 6794
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 474

Златева, Пламена

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт
Златева, Пламена

доцент, д-р

Математическото моделиране и анализ на биопроцеси; математически приложения в управлението на нелинейни системи, икономиката, оценката на риска и др. Математическа биология, моделиране на инфекциозни и хронични заболявания, популационна динамика.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт

Златков, Любомир

математик
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 308
Златков, Любомир

математик

Компютърна лингвистика, (статистически) машинен превод, обработка на естествен език, компютърна морфология, езикови ресурси и представяне и обработка на знания, машинно самообучение, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 308

Иванов, Камен

професор, дмн, ръководител на секция
+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Личен сайт
Иванов, Камен

професор, дмн, ръководител на секция

Математическата ми дейност е основно свързана с теория на апроксимациите. Други области, към които проявявам интерес, са различни части от анализа, аналитичната теория на числата, числените методи и математическото моделиране. Освен това се интересувам от теория и приложение на избирателните системи, провеждането и наблюдението на избори.

+359 2 979 3888
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 414
Личен сайт

Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт
Иванов, Любомир

доцент, д-р, асоцииран член

Аксиоматична теория на рекурсията, латинска транслитерация на кирилски азбуки и фонетичен английски правопис, антарктическа топонимика, топографски и географски проучвания и картография, външна политика и сигурност, европейска и атлантическа интеграция, право на самоопределение, малцинствени права и имиграционна политика.

+359 2 979 2862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 509
Личен сайт

Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Иванов, Стефан

член-кореспондент, професор, дмн

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Иванов,Тихомир

асистент, докторант
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513
Иванов,Тихомир

асистент, докторант

Математическо моделиране на биопроцеси, Динамични системи и приложения, Числен анализ, Нелинейни системи частни диференциални уравнения от тип реакция-дифузия

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 513

Иванова, Красимира

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Личен сайт
Иванова, Красимира

доцент, д-р, ръководител на секция

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, човеко-машинно взаимодействие в приложни области като цифровизация на културното наследство, анализ на икономически процеси, управление на риска от бедствия и аварии, образование.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Личен сайт

Иванова, Красимира Б.

доцент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Иванова, Красимира Б.

доцент, д-р

Бизнес информатика, управляващи информационни системи, многомерни бази данни, софтуерно инженерство, обучение по бизнес информатика и компютърни науки, обща теория на информацията.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Иванова, Татяна

главен асистент, д-р
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт
Иванова, Татяна

главен асистент, д-р

Логики за пространството и времето, модални логики.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт

Икономов, Николай

асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Личен сайт
Икономов, Николай

асистент, д-р, секретар на секция

Реализиране на алгоритми за изчисляване на апроксимации на Паде и техните обобщения, като софтуерно приложение.

+359 2 979 2855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 327
Личен сайт

Илиев, Александър

доцент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Илиев, Александър

доцент, д-р

Цифрова обработка и анализ на аудио сигнали, Машинно обучение, Кодиране на данни в цифров звук или говор, Акустика, Психоакустика, Архитектурна акустика и анализ

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328

Илиев, Антон

професор, д-р
+359 32 261 759
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139
Илиев, Антон

професор, д-р

Информационни системи, информационно моделиране, разпределени приложения, числени методи.

+359 32 261 759
Пловдив 4000, бул. "Руски" 139

Илиев, Атанас

професор, дмн, асоцииран член
+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея
Илиев, Атанас

професор, дмн, асоцииран член

Алгебрическа геометрия

+82 880 4445
Сеулски национален университет, Корея

Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568
Личен сайт
Илиев, Валентин

професор, дмн, асоцииран член

Алгебрична геометрия: теория на повърхнините, Алгебра: асоциативни алгебри, теория на представянията на крайни групи, представяния на групата на Артин на плитките, Комбинаторика: преброителни проблеми. Математическа химия: изомерия в органичната химия, Математическа икономика: множества от предпочитания, функции на полезност.

+359 2 979 2817
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 568
Личен сайт

Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Личен сайт
Илиев, Илия Д.

професор, д-р, асоцииран член

Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.

+359 2 979 3881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 467
Личен сайт

Илиев, Олег

доцент, д-р
+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Личен сайт
Илиев, Олег

доцент, д-р

Числено симулиране на еднофазни и многофазни течения в несвиваеми течности (със собствен и комерсиални програмни пакети), Mатематическо моделиране и числено симулиране на течения в порести среди, Mатематическо моделиране и числено симулиране на втвърдяване на метали и сплави, Числено симулиране на процеси на топломасопренос, както и процеси на фазов преход.

+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Личен сайт

Илиев, Петър

главен асистент, д-р
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 503
Илиев, Петър

главен асистент, д-р

Модална логика, сложност на булевите функции.

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 503

Илиев, Христо

главен асистент, д-р
+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Личен сайт
Илиев, Христо

главен асистент, д-р

Алгебра

+359 2 979 2835
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 558
Личен сайт

Илиева-Литова, Невена

професор, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт
Илиева-Литова, Невена

професор, д-р

Научни интереси / експертиза:
• Теоретична и математична физика; квантова теория на полето; теоретико-полеви методи във физиката на кондензираната материя;
• Алгоритми за моделиране и анализ на многочастични системи;
• Математична биология: биокомпютинг; моделиране на биомолекулни процеси; имуноинформатика; моделиране на нагъване на белтъци;
• Високопроизводителни пресмятания
• История и философия на физиката

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт

Йорданов, Борислав

асистент, д-р
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Йорданов, Борислав

асистент, д-р

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Йорданова, Румяна

асистент, д-р
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Йорданова, Румяна

асистент, д-р

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Калоянова, Калинка

професор, д-р
+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375
Калоянова, Калинка

професор, д-р

Бази от данни, Информационни системи, ИТ услуги.

+359 2 979 2887
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 375

Кацарков, Людмил

професор, д-р
+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Личен сайт
Кацарков, Людмил

професор, д-р

Диференциална, алгебрична и симплектична геометрия; топология и математическа физика.

+359 2 979 3866
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Личен сайт

Келеведжиев, Емил

главен асистент
+359 2 979 3850
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 416
Личен сайт
Келеведжиев, Емил

главен асистент

Изследване на операциите, Алгоритми за оптимизация, Състезателно програмиране.

+359 2 979 3850
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 416
Личен сайт

Кендеров, Петър

Академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229
Кендеров, Петър

Академик, професор, дмн, асоцииран член

Обща топология (многозначни изображения), Функционален анализ

+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229

Кирякова, Виржиния

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайт
Кирякова, Виржиния

професор, дмн

Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайт

Китанов, Николай

доцент, д-р
+359 ...
Благоевград 2700
Китанов, Николай

доцент, д-р

Диференциални влючвания, диференциални уравнения, оптимално управление, оптимизация, алгоритми за вземане на решения.

+359 ...
Благоевград 2700

Ковачев, Валерий

професор, дмн
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Ковачев, Валерий

професор, дмн

Невронни мрежи с непрекъснато или дискретно време, необходими и достатъчни условия за съществуване и асимптотична стабилност на техните равновесни точки.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция
+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция

Информационно моделиране, OLAP, големи данни, невронни мрежи.

+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314
Личен сайт
Ковачева, Ралица

професор, дмн, асоцииран член

Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина: апроксимации на Паде, ортогонални полиноми, скорост на апроксимиране, комплексен анализ: теория на потенциала, числен анализ, математическо моделиране.

+359 2 979 3815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 314
Личен сайт

Колев, Емил

професор дмн
+359 2 979 2893
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 565
Колев, Емил

професор дмн

Теория на кодирането, задачи за търсене, задачи за покрития.

+359 2 979 2893
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 565

Кольковска, Наталия

професор, д-р
+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Личен сайт
Кольковска, Наталия

професор, д-р

Научните ми интереси са в областта на числените методи за решаване на диференциални и интегрални уравнения, по-специално - метод и на крайните разлики, крайните елементи, граничните елементи, както и прилагането им към математическите модели на физически и индустриални процеси.

+359 2 979 3868
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 462
Личен сайт

Копиц, Йорг

доцент, д-р
+359 2 979 2830
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 511
Копиц, Йорг

доцент, д-р

Алгебра, теория на полугрупите, трансформационни полугрупи, универсална алгебра, теория на клонирането, многообразия от алгебрични структури, дискретни функции

+359 2 979 2830
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 511

Кортезов, Ивайло

доцент, д-р
+359 2 979 3849
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 420
Кортезов, Ивайло

доцент, д-р

Обща топология, функционален анализ, кардиналнозначни инварианти.

+359 2 979 3849
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 420

Костадинов, Христо

доцент, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357
Костадинов, Христо

доцент, д-р, ръководител на секция

Теория на кодирането и приложението й в кодова модулация, водни знаци и флаш-памети.

+359 2 979 2832
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 357

Крачунов, Росен

асистент
+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421
Крачунов, Росен

асистент

Теория на риска, финансова и застрахователна математика.

+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421

Кръстанов, Михаил

професор, дмн
+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530
Личен сайт
Кръстанов, Михаил

професор, дмн

Приложение на геометрични методи в теорията на управлението, Математически приложения в биологическите науки, икономиката и др.

+359 2 979 2811
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 530
Личен сайт

Кунчев, Огнян

професор, дмн
+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426
Кунчев, Огнян

професор, дмн

Изследване на операциите.

+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426

Кутев, Николай

професор, дмн
+359 2 979 3876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 469
Кутев, Николай

професор, дмн

Нелинейни елиптични и параболични уравнения и системи, появяващи се в геометрията, физиката и техниката като уравнението на минималната повърхнина, уравнението на Монж-Ампер, уравнението на анизотропната дифузия в теория за изчистване на образа, вискозни решения, задачи на дифракцията за уравнения с прекъснати коефициенти и др.

+359 2 979 3876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 469

Куцарова, Денка

професор, дмн
+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Личен сайт
Куцарова, Денка

професор, дмн

Функционален анализ, теория на апроксимациите.

+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Личен сайт

Кънев, Васил

доцент, д-р
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Кънев, Васил

доцент, д-р

Алгебра.

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466
Кюркчиев, Николай

професор, д-р, асоцииран член

Числени методи, теория на апроксимациите.

+359 2 979 3870
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 466

Лазаров, Борислав

професор, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
Лазаров, Борислав

професор, д-р, ръководител на секция

Дидактически модели, дидактически технологии, индивидуални образователни траектории, обучение на изявени ученици, контекстно обучение, изграждане на компетенции, интегрирано обучение, сократов стил.

+359 2 979 2838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559

Луканова, Русанка

главен асистент, д-р
+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт
Луканова, Русанка

главен асистент, д-р

Типово-теоретични подходи за теория и обработка на информация, теория на зависимите типове за ситуациона информация,
типова теория на алгоритмите, теория на ркурсията, изчислителен синтаксис, теория на автоматите, изчислителна семантика, изчислителен синтактично-семантичен интерфейс, изчислителна лингвистика, типово-теоретични граматики, лексикализирана граматика основана на рестрикции, изкуствен интелект

+359 2 979 3834
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 507
Личен сайт

Лучев, Детелин

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Лучев, Детелин

доцент, д-р, секретар на секция

Цифровизация, семантичен уеб, етнология, фолклор, културна антропология, общности и идентичности, етно-статистика , музеи и архиви, цифрови библиотеки.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член
Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член

Манев, Николай

професор, д-р
+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 554
Манев, Николай

професор, д-р

Теория на кодирането, компютърна алгебра, високо производителни изчисления.

+359 2 979 2821
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 554

Манева, Нели

асоцииран член, професор, д-р
+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Личен сайт
Манева, Нели

асоцииран член, професор, д-р

Софтуерни технологии, Осигуряване на качеството, Сравнителен анализ, Модели в софтуерното производство, Управление на проекти.

+359 2 979 2875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Личен сайт

Маринов, Марин

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Маринов, Марин

професор, д-р, асоцииран член

уравнения на математическата физика, нелинейни диференциални уравнения, математическа икономика.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524

Марков, Красимир

доцент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Марков, Красимир

доцент, д-р

Бизнес информатика, управляващи информационни системи, многомерни бази данни, софтуерно инженерство, обучение по бизнес информатика и компютърни науки, обща теория на информацията.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Марков, Светослав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Личен сайт
Марков, Светослав

професор, дмн, асоцииран член

Интервален анализ, Числени методи с верификация, Алгебрични свойства на интервали, грешки, изпъкнали тела, стохастични числа и др. под., Хаусдорфови приближения, Математическо моделиране в биологията, ензимна кинетика, микробен растеж, синаптично предаване, СТО.

+359 2 979 2876
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 529
Личен сайт

Марков, Явор

асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3880
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 465
Марков, Явор

асистент, д-р, секретар на секция

Представяния на алгебри на Ли и Хеке, групи, алгебри и диференциални и диференчни уравнения свързани с квантовата механика и математическата физика.

+359 2 979 3880
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 465

Миланов, Петър

професор, д-р
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Миланов, Петър

професор, д-р

Дискретно оптимиране, Биоинформатика, Лекарствено -рецепторен дизайн.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418

Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ
+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Личен сайт
Милушева, Величка

професор, д-р, заместник-директор на ИМИ

Диференциална геометрия на Риманови многообразия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.

+359 2 979 2807
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 567
Личен сайт

Минчев, Златогор

доцент, д-р
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Личен сайт
Минчев, Златогор

доцент, д-р

Моделиране, симулации, кибер сигурност, изследване на операциите, компютърни науки, компютърно подпомагани учения, управление при кризи.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Личен сайтПубликации

Митов, Илия

асистент, д-р
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Личен сайт
Митов, Илия

асистент, д-р

Извличане на знания, бази от данни, информационни системи, ERP-системи, софтуерен и уеб дизайн, прилагани при анализ и управление на икономически и природни процеси.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 321
Личен сайт

Монова-Желева, Мария

асистент, д-р
Лаборатория по цифровизация към секция "Математическа лингвистика", град Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Монова-Желева, Мария

асистент, д-р

Уеб-базирани среди за обучение, електронно обучение, адаптивно обучение, персонализация на обучението, виртуални светове и виртуално обучение, сериозни игри, МООК, цифровизация на културно-историческо и научно наследство.

Лаборатория по цифровизация към секция "Математическа лингвистика", град Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409
Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член

Случайни комбинаторни структури, асимптотични преброявания, гранични теореми.

+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409

Мушкаров, Олег

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Мушкаров, Олег

член-кореспондент, професор, дмн

Многомерен комплексен анализ, анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия, комплексна диференциална геометрия, туисторна теория.

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, заместник-директор на ИМИ, ръководител на секция АГТ
+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306
Николов, Николай

член-кореспондент, професор, дмн, заместник-директор на ИМИ, ръководител на секция АГТ

Многомерен комплексен анализ.

+359 2 979 3820
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 306

Николов, Николай И.

асистент, д-р
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Николов, Николай И.

асистент, д-р

Непараметрична статистика

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417

Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564
Николова-Попова, Даниела

доцент, д-р, асоцииран член

Алгебра.

+359 2 979 2819
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 564

Николова, Евгения

асистент, д-р
Лаборатория по цифровизация към Секция "Математическа лингвистика", град Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Николова, Евгения

асистент, д-р

Научни изследвания, проекти и разработки в областта на техники за статистически анализ за откриване на нарушения, теория на кодирането, вероятностни модели, дигитални компетенции, математически и меки умения, електронно обучение, адаптивно обучение в уеб базирани среди, персонализиране на обучението и базирани на ИКТ подходи за подобряване на способността на учащите да учат.

Лаборатория по цифровизация към Секция "Математическа лингвистика", град Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Нишева-Павлова, Мария

професор, д-р
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369
Нишева-Павлова, Мария

професор, д-р

Функционално програмиране, Системи за компютърна алгебра, Системи, основани на знания, Извличане на информация, Семантични технологии.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 369

Ноев, Николай

главен асистент, д-р
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Ноев, Николай

главен асистент, д-р

Семантичен уеб, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, програмиране, бази данни, цифровизация, цифрова графика

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт

Овчаров, Евгени

асистент
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Овчаров, Евгени

асистент

Вероятностно прогнозиране, изчислителна статистика, математически анализ

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Павлов, Радослав

професор, д-р
+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276
Личен сайт
Павлов, Радослав

професор, д-р

Математическа лингвистика и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, технологии на информационното общество, технологии за управление на знания, семантични уеб услуги, обработка на семантична информация, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, алгоритми, теория на изчислителните процеси, дискретна математика.

+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276
Личен сайт

Палежев, Деян

доцент, д-р
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Палежев, Деян

доцент, д-р

Биостатистика, биоинформатика.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415

Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайт
Панева-Коновска, Йорданка

професор, дмн

Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайт

Панева-Маринова, Десислава

професор, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Личен сайт
Панева-Маринова, Десислава

професор, д-р, ръководител на секция

Мултимедийни цифрови библиотеки, услуги за мултимедийни цифрови библиотеки (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания), персонализиран и адаптивен достъп, електронно обучение, мултимедийни и езикови технологии, технологии за управление на знания и семантичен уеб

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Личен сайтCurriculum Vitae

Панчева, Елисавета

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Личен сайт
Панчева, Елисавета

професор, дмн, асоцииран член

Теория на екстремалните стойности, случайни процеси, гранични теореми, теория на застрахователния риск, финансова математика.

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Личен сайт

Периклиев, Владимир

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 367
Личен сайт
Периклиев, Владимир

професор, д-р, асоцииран член

Лингвистика, компютърна лингвистика и изкуствен интелект, с акцент върху реализацията и прилагането на компютърни средства към различни проблеми от типологията, историческата граматика и др. Основни резултати, включващи първата монография по машинно откритие в лингвистиката, първата програма, генерираща статия (на английски) от своите открития, машинно откритие на хипотезата за езикова връзка между Океания и Южна Америка, която има важни следствия в науката въобще.

+359 2 979 2877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 367
Личен сайт

Петков, Веселин

професор, дмн, асоцииран член, почетен член на ИМИ
+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8
Петков, Веселин

професор, дмн, асоцииран член, почетен член на ИМИ

Частни диференциални уравнения, Микролокален анализ, Спектрална теория, Теория на разсейване, Динамични системи.

+359-2-979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8

Петров, Петър

асистент, д-р
+359 2 979 3812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 326
Петров, Петър

асистент, д-р

Работя в областта на пространства от дъги и джетове, мотивно интегриране и приложенията им в теория на особеностите, като проблема на Наш. Също така, в топологията на допълнения на алгебрични множества, в частност, върху обобщения на теоремата на Зариски - ван Кампен за висши групи на хомотопия, и конфигурации на хиперравнини. Интересувам се и от възможни приложения на особеностите на гладки функции в медицинските изображения.

+359 2 979 3812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 326

Пиперков, Паскал

математик
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Пиперков, Паскал

математик

модална логика, математически анализ на функции на една реална променлива, линейни кодове, дискретен хармоничен анализ, алгебрични структури, образование по математика, теология, културен туризъм.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323

Попвасилев, Страшимир

асистент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Попвасилев, Страшимир

асистент, д-р

Обща и теоретико-множествена топология, монотонни свойства дефинирани чрез покрития, обобщения на паракомпактност, комбинаторна геометрия, теория на континуумите, реален и комплексен анализ.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Попиванов, Петър

Академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463
Попиванов, Петър

Академик, професор, дмн, почетен член на ИМИ

Основните научни интереси и публикации на акад. Попиванов са в областта на частните диференциални уравнения – линеен и нелинеен микролокален анализ, неелиптични гранични задачи, глобална разрешимост и хипоелиптичност, разпространение на особеностите на нелинейни нестрого хиперболични уравнения и системи и приложения в механиката и геометрията.

+359 2 979 3877
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 463

Попов, Георги

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516
Попов, Георги

професор, дмн, асоцииран член

Спектрална теория, теория на разсейване, динамични системи.

+359 2 979 2844
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 516

Попова, Евгения

професор, д-р
+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Личен сайт
Попова, Евгения

професор, д-р

Числени и алгебрични методи за задачи с неточни (интервални) данни, Линейни алгебрични системи съдържащи (не)линейни зависимости между интервални параметри: методи, софтуерни средства, приложения, Алгебрични разширения (http://www.math.bas.bg/~epopova/directed.html) на пространството от класически интервали, Софтуерни средства за задачи с интервални данни и/или комютърно гарантирани резултати, Взаимодействие между компютърна алгебра и интервални изчисления, Динамични и интерактивни уеб-достъпни изчисления и графика (webComputing) (http://cose.math.bas.bg/webComputing/), Стандарти за аритметика с плаваща точка и компютърна интервална аритметика, Статистически анализ на данни.

+359 2 979 3823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 226
Личен сайт

Порязов, Стоян

доцент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Порязов, Стоян

доцент, д-р, секретар на секция

Моделиране и изучаване на трафика (натоварването) на телекомуникационни и компютърни системи, с цел подпомагане на тяхното проектиране, управление и еволюция, развитие на методите и средствата на информационното моделиране и неговото приложение, както за изследване на системите работещи с информация, така за други сложни системи, включително социални.

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518

Радев, Румен

доцент, д-р
+359 2 979 2864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
Личен сайт
Радев, Румен

доцент, д-р

Бази данни, Миграция на софтуер, Потребителски интерфейси, Оценка на качеството на софтуер.

+359 2 979 2864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 180
Личен сайт

Райков, Георги

професор, дмн
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Райков, Георги

професор, дмн

Асимптотичен анализ на собствени стойности и резонанси на квантови хамилтониани, Теория на функцията на спектрално отместване за оператори на Шрьодингер, Паули и Дирак, Спектрална теория на частни диференциални оператори със случайни коефициенти, Спектрални методи на идеалната магнитохидродинамика.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Рангачев, Антони

математик, д-р
+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323
Рангачев, Антони

математик, д-р

Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.

+359 2 979 3800
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 323

Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526
Рангелов, Цвятко

професор, дмн, асоцииран член

Частни диференциални уравнения и приложения: разрешимост и хипоелиптичност за псевдодиференциални уравнения с кратни характеристики, теория на разсейване за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница, нелинейни израждащи се параболични уравнения, метод на граничните интегрални уравнения за системи на еластичността в области с пукнатини.

+359 2 979 2845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 526

Рангочев, Константин

доцент, д-р
+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376
Рангочев, Константин

доцент, д-р

Етнологии, фолклор, културна антропология, лингвистика, математическа лингвистика, цифрови библиотеки.

+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376

Рашков, Петър

доцент, д-р
+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Личен сайт
Рашков, Петър

доцент, д-р

Mатематическо моделиране на процеси в биологията и онкологията, динамични системи и приложения, числен анализ на ОДУ и ЧДУ, хармоничен анализ.

+359 2 979 3885
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 459
Личен сайт

Ревалски, Юлиан

Академик, професор, дмн, председател на БАН
+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202
Личен сайт
Ревалски, Юлиан

Академик, професор, дмн, председател на БАН

Изследване на операциите (Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите), Функционален анализ (Геометрия на банахови пространства, Изпъкнал анализ, Монотонни оператори), Обща топология (Топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, Многозначни изображения).

+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202
Личен сайтCurriculum VitaeПубликации

Рибарска, Надежда

професор, дмн
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Рибарска, Надежда

професор, дмн

Функционален анализ, диференциални включвания, оптимално управление.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Румчева, Павлина

асистент
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Румчева, Павлина

асистент

Анализ на многомерни посоки, анализ на оцеляването

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Curriculum VitaeПубликации

Русев, Петър

професор, дмн, почетен член на ИМИ
+359 2 979 3803
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 311
Русев, Петър

професор, дмн, почетен член на ИМИ

+359 2 979 3803
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 311

Савов, Младен

професор, дмн
+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427
Савов, Младен

професор, дмн

процеси на Леви, функционали базирани на процеси на Леви, спектрална теория на несамоспрегнати Марковски процеси, задачи възникващи от Брауново движение в случайна среда

+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427

Саранова, Емилия

доцент, д-р
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Саранова, Емилия

доцент, д-р

Математическо и информационно моделиране в телекомуникациите, теория на масовото обслужване, дискретна математика, приложение на компютърната алгебра за научни иследвания.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519

Сариев, Христо

асистент, д-р
+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421
Сариев, Христо

асистент, д-р

Байеисов непараметричен анализ, случайни мерки, вероятностни модели базирани на урни.

+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421

Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365
Личен сайт
Сендова, Евгения

доцент, д-р, асоцииран член

Методологична поддръжка на проекти за внедряване на изследователския подход в началното и средното училище, разработване на компютърни микросветове и модели за интегриране на учебния и творческия процес, методологични проблеми на използване на дигиталните технологии в образованието по математика, естествени езици, музика, природни науки и изкуства, приложение на информатиката и дигиталните технологии в началното и средното училище.

+359 2 979 2872
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 365
Личен сайт

Симеонов, Георги

асистент
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
Симеонов, Георги

асистент

Дискретна математика, eзици за програмиране, паралелни и разпределени изчисления, изчислителни облаци, извличане и агрегиране на информация.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317

Сирук, Олена

главен асистент, д-р
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320
Личен сайт
Сирук, Олена

главен асистент, д-р

Компютърна лексикография, корпусна лингвистика, съпоставително езикознание (особ. сравнителни изследвания на славянските езици), украинистика, традиционна и компютърна диалектология, семантични мрежи, формално моделиране на семантични явления, бази данни и квантитативни методи в лингвистиката, разработване на системи за електронно обучение, yеб-дизайн и компютърна графика, моделиране на лингвистични информационно-търсещи системи.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320
Личен сайт

Славова, Анжела

професор, дмн
+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520
Славова, Анжела

професор, дмн

Теория на частни диференциални уравнения, CNN моделиране на сложни, нелинейни частни диференциални уравнения, произлизащи от математическата физика, биологията, екологията, механиката и др.

+359 2 979 2841
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 520

Сотирова-Вълкова, Калина

асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Личен сайт
Сотирова-Вълкова, Калина

асистент, д-р, секретар на секция

Образователни компютърни игри (Playbour, Digital Storytelling, Play Ethic), цифровизация на културно и историческо наследство, онтологично представяне на знания, WEB 2.0, WEB 3.0, компютърна графика и обработка на изображения.

+359 2 979 3829
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 506
Личен сайт

Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 527
Личен сайт
Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член

Компютърна алгебра (алгоритми, системи и приложения), представяне и използване на знания, информационно моделиране.

+359 2 979 2837
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 527
Личен сайт

Станчев, Петър

професор емеритус, професор, дмн
+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 329
Личен сайт
Станчев, Петър

професор емеритус, професор, дмн

1) Изображения и видео: MPEG-21, MPEG-7, MPEG-4, SIFT, 2) Компютърна графика: Open GL, Теория на цветовете, Java 2D и 3D, Maya, 3ds MAX, 3) Медицински изображения: анализ на изображения от магнитен резонанс, сегментиране, 3D реконструкция, функционални MRI, 4) Проектиране на игри: LUA, XNA, Python, Sonics, генератори: Blitz, I7, Game Factory, Inscape, Torque, Yoyo, Unity, Alice, 5) Мултимедийни системи: семантични уеб технологии, онтологии, OWL, RDF, извличане съдържание на изображение, цифрови библиотеки, 6) База данни Systems: модели, 7) Извличане на информация и добив на знания: Асоциативни правила, класификация, невронни мрежи, размити множества и системи. Експертни системи, 8) Web технологии: Web2.0 инструменти. Ajax, Web Map сървър (WMS), Web Feature сървър (WFS), XML (Extensible Markup Language), RSS, RDF (Resource Description Framework), Web 2.0 mash-UPS, Java Script, Java аплети, MySQL и PHP, PERL, ASP.Net. Електронна търговия.

+359 2 979 3814
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 329
Личен сайт

Стефанов, Александър

асистент, д-р
+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461
Стефанов, Александър

асистент, д-р

Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли.

+359 2 979 3882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 461

Стоименова, Евгения

професор, дмн, ръководител на секция
+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429
Личен сайт
Стоименова, Евгения

професор, дмн, ръководител на секция

Непараметрична статистика: рангови критерии, вероятностни модели за наредени данни, алгебрични методи в статистиката, процедури за избор и нареждане, непараметрично оценяване на вероятностната плътност.

+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429
Личен сайт

Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Стоянова, Даниела

технически сътрудник
+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456
Стоянова, Даниела

технически сътрудник

+359 2 979 3866
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 456

Събев, Негослав

асистент, д-р
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317
Събев, Негослав

асистент, д-р

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 317

Събева, Невена

асистент
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Личен сайт
Събева, Невена

асистент

Методика на обучението по математика, геометрия, технологично-подпомогнато обучение.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Личен сайт

Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член
+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 261
Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член

Методика на математиката, приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки, информационно моделиране, диференциални уравнения, геометрия.

+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 261

Тарули, Мирко

асистент, д-р
+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472
Тарули, Мирко

асистент, д-р

Уравнения на математическата физика, нелинейни частни диференциални уравнения, теория на разсейването.

+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472

Терзиян, Степан

професор, дмн
+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайт
Терзиян, Степан

професор, дмн

Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.

+359 2 979 3805
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 309
Личен сайт

Тинчев, Васил

асистент, д-р
+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472
Тинчев, Васил

асистент, д-р

+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472

Тодоров, Венелин

асистент
+359 2 979 2828
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Тодоров, Венелин

асистент

Разработване на числени методи за математическо и информатично моделиране и приложения. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за многомерни интеграли, интегрални уравнения и линейни системи. Стохастичните методи за анализ на чувствителност на големи математически модели. Числени методи, базирани на точкови множества от тип решетка, с различни генериращи вектори. Сравнения на квазислучайни редици с нисък дискрепанс. Компактни диференчни схеми с висок ред на точност за моделни задачи в екологията. Приложения на числените методи с висок ред на точност в екология, физика, квантова механика, финанси, статистика, биология и комуникационни технологии.

+359 2 979 2828
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Тодоров, Максим

професор, дмн
+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Тодоров, Максим

професор, дмн

Полубезкрайна и векторна оптимизация. Изпъкнал анализ.

+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Тодоров, Тодор

математик, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Тодоров, Тодор

математик, д-р

Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа, онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт

Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Томанов, Георги

доцент, дмн, асоцииран член

Алгебра

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Топалов, Петър

доцент, д-р
+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514
Топалов, Петър

доцент, д-р

Хамилтонови частни и обикновени ДУ, динамични системи, Риманова и симплектична геометрия.

+359 2 979 2842
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 514

Топалова, Светлана

професор, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Топалова, Светлана

професор, д-р

Конструиране, изследване и класификация на комбинаторни дизайни и сродни на тях структури (разрешими дизайни, двойно-разрешими дизайни, ортогонални резолюции, кратни дизайни, адамарови матрици, шумозащитни кодове, спредове и паралелизми на проективни пространства, оптични ортогонални кодове).

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт

Троянски, Станимир

Академик, асоцииран член
+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574
Троянски, Станимир

Академик, асоцииран член

Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескритивната теория на множествата и функциите.

+359 2 979 2815
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 574

Фархи, Елза

главен асистент, д-р
+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Личен сайт
Фархи, Елза

главен асистент, д-р

Многозначни функции и тяхната апроксимация, диференциални включвания, негладък анализ и оптимизация.

+359 2 979 3845
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 406
Личен сайт

Филев, Веселин

доцент, д-р
+359 2 979 3838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Личен сайт
Филев, Веселин

доцент, д-р

теория на струните, AdS/CFT съответствие, решетъчни теории, Монте Карло симулации, финансова математика

+359 2 979 3838
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 405
Личен сайт

Харизанов, Станислав

доцент, д-р
+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт
Харизанов, Станислав

доцент, д-р

Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации, Обработка на дигитални изображения, Изпъкнал анализ и оптимиране, Математическо моделиране и алгоритми.

+359 2 979 3864
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 454
Личен сайт

Хорозов, Емил

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560
Хорозов, Емил

член-кореспондент, професор, дмн

Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт, Хамилтонови системи,
Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.

+359 2 979 2823
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 560

Христова, Елица

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт
Христова, Елица

главен асистент, д-р, секретар на секция

Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката

+359 2 979 2824
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 562
Личен сайт

Цачев, Цветомир

професор, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Цачев, Цветомир

професор, д-р

Оптимално управление на хетерогенни системи, оптимално управление в безкрайномерни пространства.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Чехларова, Тони

професор, д-р
+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 460
Личен сайт
Чехларова, Тони

професор, д-р

Приложения на ИКТ в образованието, динамични образователни среди, пространствена интелигентност, математика и изкуство, занимателна математика в обучението.

+359 2 979 3867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 460
Личен сайт

Чипчаков, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476
Чипчаков, Иван

доцент, д-р

Алгебра - теория на асоциативните пръстени: полета, разширения на полета, теория на Галоа – максимални p-разширения, абсолютни групи на Галоа, кохомологии на Галоа, централни прости алгебри, групи на Брауер на полета – структура и инварианти, теория на нормиранията. Теория на числата - локална теория на полета от класове.

+359 2 979 3875
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 476

Чобанов, Георги

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472
Чобанов, Георги

доцент, д-р, асоцииран член

Нелинейни частни диференциални уравнения, топологични методи в теорията на нелинейните уравнения, аналитична механика, операционно смятане.

+359 2 979 3873
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 472

Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р

Вероятностни модели във физиката, метеорология, качество на данни, разклоняващи се процеси.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Публикации

Шишков, Борис

асистент, д-р
+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Личен сайт
Шишков, Борис

асистент, д-р

Адаптивни информационни системи, IT архитектури, Моделиране на бизнес системи, Интернет приложения за наблюдение и контролиране на трафик, услуги и технологии за електронно здравеопазване, екологични IT решения, електронно и Интернет гласуване

+359 2 979 3843
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 328
Личен сайт

Язаджиев, Стойчо

професор, дфзн
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Язаджиев, Стойчо

професор, дфзн

Теоретична и математическа физика, Физика на пространство-времето и гравитацията, Астрофизика и космология, Диференциална геометрия и топология, Нелинейни частни диференциални уравнения, Числени методи и изчислителна физика

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 524
Curriculum VitaeПубликации

Янев, Георги

главен асистент, доктор
+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
Янев, Георги

главен асистент, доктор

Разклоняващи се процеси: гранични теореми, двуполови процеси, имиграция, емиграция, статистика; характеризации на вероятностни разпределения с помоща на поредни статистики и рекорди; приложна статистика.

+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
Публикации

Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член

Дискретна оптимизация, Оптимизационна теория на графите

+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Янев, Николай

професор емеритус, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Личен сайт
Янев, Николай

професор емеритус, дмн, асоцииран член

Теория на вероятностите, математическата статистика, стохастични процеси и приложения, разклоняващи се случайни процеси и техните приложения.

+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Личен сайтCurriculum VitaeПубликации