Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 02.06.2021 г. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, брой 61/23.07.2021 г.

За Института по математика и информатика на БАН са обявени:

 • 1 редовна докторантура в професионално направление 4.5. Математика,
  докторска програма Геометрия и топология.
 • 1 редовна докторантура в професионално направление 4.5. Математика,
  докторска програма Теория на вероятностите и математическа
  статистика.
 • 1 редовна и 1 задочна докторантура в професионално направление 4.6.
  Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИМИ-БАН.

Списък на необходимите документи за кандидатстване е даден на страницата на Центъра за обучение при БАН: http://edu.bas.bg/documents/2021_07_13_obyava.pdf

Тук може да прочетете и Писмо от БАН за обявяването на конкурса.