На заседание на Общото събрание на БАН за избор на председател, което се проведе онлайн днес, 30 ноември 2020 г., академик Юлиан Ревалски бе избран за председател на Академията за втори мандат.

Математическата и информатическата колегии на Института по математика и информатика изказват сърдечните си поздравления на акад. Ревалски за гласуваното доверие! Уверени сме, че учен и ръководител с неговите визия и опит ще допринесе изключително много за развитието на човешкия научен потенциал в Академията като подкрепя и инициира все по-активното участие на учените от БАН в иновационни разработки, в образователния процес на всички нива и в затвърждаването на Академията като основен експертен център на страната.

Акад. Юлиан Ревалски е председател на Българската академия на науките от 2016 г. Преди това той е директор на Института по математика и информатика. Областите му на научен интерес са свързани с изследване на операциите – оптимизация, вариационен анализ, теория на игрите; функционален анализ  – геометрия на банахови пространства и монотонни оператори и в сферата на общата топология – топологични методи в оптимизацията и многозначни изображения.