Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., срокът за подаване на документи за прием на редовни и задочни докторанти се удължава до 19 май 2020 г. (включително).

Институтът по математика и информатика при БАН има обявени места по следните докторски програми:

Област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“ – 1 задочна

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология“ – 1 редовна и 1 задочна

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“ – 1 редовна

Кандидатите подават молба за участие в конкурса до Директора на ИМИ. Списък с необходимите документи за кандидатсване е даден на сайта на Центъра за обучение http://edu.bas.bg/documents/2020_02_25_obyava.pdf

Изпитите по специалността ще се проведат в периода от 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г., а изпитите по чужди езици – от 29.06. 2020 г. до 03.07.2020 г.