Секция “Математическа лингвистика”

Гойнов, Максим

главен асистент, д-р
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Гойнов, Максим

главен асистент, д-р

Цифрови библиотеки и услуги (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания).

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Держански, Иван

доцент, д-р
+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363
Личен сайт
Держански, Иван

доцент, д-р

Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2867
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 363
Личен сайт

Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324
Личен сайт
Димитрова, Людмила

професор, д-р, асоцииран член

Математическа, компютърна, съпоставителна и корпусна лингвистика, представяне и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, изкуствен интелект, дискретна математика. Основни резултати, включващи проектиране и разработка на дигитални езикови ресурси и програмни средства за обработка български език: TEI-съвместими лексически спецификации за кодиране и обработка на дигитални корпуси и лексика, съпоставими и многоезични корпуси (паралелни, анотирани и подравнени) – MTE българо-английски корпус, българо-полски корпус, българо-словашки корпус, българо-полски-литовски корпус, лексически бази данни за интегрирани многоезични ресурси, моно- и двуезични речници.

+359 2 979 2833
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 324
Личен сайт

Желев, Янислав

математик, д-р
Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Желев, Янислав

математик, д-р

Изследователски интереси: компютърни мрежи, алгоритми, е-обучение, виртуално обучение, персонализация на обучението, мултимедийни библиотеки, цифровизация на културно-историческо и научно наследство

Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Златков, Любомир

математик
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373
Златков, Любомир

математик

Компютърна лингвистика, (статистически) машинен превод, обработка на естествен език, компютърна морфология, езикови ресурси и представяне и обработка на знания, машинно самообучение, методика на лингвистиката.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373

Лучев, Детелин

доцент, д-р
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Лучев, Детелин

доцент, д-р

Цифровизация, семантичен уеб, етнология, фолклор, културна антропология, общности и идентичности, етно-статистика , музеи и архиви, цифрови библиотеки.

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271

Монова-Желева, Мария

математик, д-р
Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Монова-Желева, Мария

математик, д-р

Уеб-базирани среди за обучение, електронно обучение, адаптивно обучение, персонализация на обучението, виртуални светове и виртуално обучение, сериозни игри, МООК, цифровизация на културно-историческо и научно наследство.

Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Николова, Александра

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373
Личен сайт
Николова, Александра

главен асистент, д-р, секретар на секция

Онлайн обучение, виртуална реалност, сериозни игри, интерактивно обучение

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 373
Личен сайтCurriculum Vitae

Николова, Евгения

математик, д-р
Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Николова, Евгения

математик, д-р

Научни изследвания, проекти и разработки в областта на техники за статистически анализ за откриване на нарушения, теория на кодирането, вероятностни модели, дигитални компетенции, математически и меки умения, електронно обучение, адаптивно обучение в уеб базирани среди, персонализиране на обучението и базирани на ИКТ подходи за подобряване на способността на учащите да учат.

Бургас, бул. „Демокрация“, № 5, ет. 2
Curriculum Vitae

Ноев, Николай

главен асистент, д-р
+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Ноев, Николай

главен асистент, д-р

Семантичен уеб, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, програмиране, бази данни, цифровизация, цифрова графика

+359 62 623 952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт

Павлов, Радослав

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276
Личен сайт
Павлов, Радослав

професор, д-р, асоцииран член

Математическа лингвистика и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, технологии на информационното общество, технологии за управление на знания, семантични уеб услуги, обработка на семантична информация, цифрови библиотеки и системи за управление на съдържание, алгоритми, теория на изчислителните процеси, дискретна математика.

+359 2 979 3831
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 276
Личен сайт

Панева-Маринова, Десислава

професор, д-р, ръководител на секция
+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Личен сайт
Панева-Маринова, Десислава

професор, д-р, ръководител на секция

Мултимедийни цифрови библиотеки, услуги за мултимедийни цифрови библиотеки (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания), персонализиран и адаптивен достъп, електронно обучение, мултимедийни и езикови технологии, технологии за управление на знания и семантичен уеб

+359 2 979 2874
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 271
Личен сайтCurriculum Vitae

Рангочев, Константин

доцент, д-р
+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376
Рангочев, Константин

доцент, д-р

Етнологии, фолклор, културна антропология, лингвистика, математическа лингвистика, цифрови библиотеки.

+359 2 979 3883
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 376

Сирук, Олена

главен асистент, д-р
+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320
Личен сайт
Сирук, Олена

главен асистент, д-р

Компютърна лексикография, корпусна лингвистика, съпоставително езикознание (особ. сравнителни изследвания на славянските езици), украинистика, традиционна и компютърна диалектология, семантични мрежи, формално моделиране на семантични явления, бази данни и квантитативни методи в лингвистиката, разработване на системи за електронно обучение, yеб-дизайн и компютърна графика, моделиране на лингвистични информационно-търсещи системи.

+359 2 979 3818
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 320
Личен сайт

Тодоров, Тодор

математик, д-р
+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт
Тодоров, Тодор

математик, д-р

Теория на кодирането - граници за кодове, оптимални кодове, еквидистантни кодове, защита на данни - стеганография, воден знак, бази данни, анализ на данни, семантична мрежа, онтологии, методи за запазване и представяне на културно-историческото наследство, цифровизация на данни, виртуални музеи.

+359 62 623952
Велико Търново 5000, ул. "Никола Габровски" 78, ПК 323
Личен сайт