Секция “Информационно моделиране”

Андонов, Велин

доцент, д-р, секретар на секцията
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219
Андонов, Велин

доцент, д-р, секретар на секцията

Информатично моделиране на телекомуникационни системи, обобщени мрежи, интуиционистки размити множества

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219

Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 521
Вълев, Венцеслав

професор, дмн, асоцииран член

Разпознаване на образи и класификация, Машинно обучение, Откриване на знания, Компютърно зрение, Невронни мрежи, Компютерна сигурност, Медицинска информатика

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 521
Curriculum Vitae

Ганчев, Иван

професор, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Личен сайт
Ганчев, Иван

професор, д-р

Интернет на нещата, изкуствен интелект, интелигентно препоръчване на услуги за мобилни потребители, Интернет томография

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Личен сайт

Георгиев, Иван Р.

доцент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Георгиев, Иван Р.

доцент, д-р

Научни интереси: Математическо и информатично моделиране в логистиката, транспорта и производствените процеси, теория на разписанията, моделиране и прогнозиране във финансовата математика, числени методи за частни и обикновени диференциални уравнения.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Георгиев, Слави

главен асистент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Георгиев, Слави

главен асистент, д-р

Моделиране във финансовата математика, оценяване и калибриране на финансови деривати; числени методи за частни и обикновени диференциални уравнения с приложения в изчислителните и количествените финанси, математическо и информатично моделиране на природни и антропогенни явления като: пренос на замърсители във въздушна и водна среда; популационна динамика на медоносни пчели; разпространение на заразни болести

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Димитров, Юри

главен асистент, д-р
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Димитров, Юри

главен асистент, д-р

Апроксимации на производни, апроксимации за дробния интеграл, числени методи

+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518

Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция
+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Ковачева, Златинка

професор, д-р, ръководител на секция

Информационно моделиране, OLAP, големи данни, невронни мрежи.

+359-2-ххх
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Колев, Боян

главен асистент, д-р
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561
Колев, Боян

главен асистент, д-р

Научни интереси: Релационна алгебра, оптимизация на SQL заявки, времеви редове

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561

Найденова, Ина

асистент, д-р
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322
Найденова, Ина

асистент, д-р

Информационно моделиране чрез многомерни кубове от данни и проблематика, свързана с разредеността на данните в модела, големи данни, складове от данни, качество на данните

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 322

Порязов, Стоян

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518
Порязов, Стоян

доцент, д-р, асоцииран член

Научни интереси:

  • Информатични и математически модели на социо-кибер-физически системи, с цел подпомагане на тяхното проектиране, управление и еволюция.
  • Развитие на методите и средствата на информатиката, информатичното моделиране и тяхното приложение.
+359 2 979 2846
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 518

Саранова, Емилия

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519
Саранова, Емилия

доцент, д-р, асоцииран член

Информатично моделиране, модели за предвиждане и гарантиране на качеството на системи за информатично обслужване.

+359 2 979 2825
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 519

Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219
Спиридонова, Маргарита

доцент, д-р, асоцииран член

Компютърна алгебра (алгоритми, системи и приложения), представяне и използване на знания, информационно моделиране.

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 219

Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член
+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561
Табов, Йордан

професор, дпн, асоцииран член

Методика на математиката, приложения на математиката и информатиката в хуманитарните науки, информационно моделиране, диференциални уравнения, геометрия.

+359 2 979 2895
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 561

Тодоров, Венелин

доцент, д-р
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Тодоров, Венелин

доцент, д-р

Разработване на числени методи за математическо и информатично моделиране и приложения. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за многомерни интеграли, интегрални уравнения и линейни системи. Стохастичните методи за анализ на чувствителност на големи математически модели. Числени методи, базирани на точкови множества от тип решетка, с различни генериращи вектори. Сравнения на квазислучайни редици с нисък дискрепанс. Компактни диференчни схеми с висок ред на точност за моделни задачи в екологията. Приложения на числените методи с висок ред на точност в екология, физика, квантова механика, финанси, статистика, биология и комуникационни технологии.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522

Хаджииванов, Светослав

програмист
+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Хаджииванов, Светослав

програмист

Имам дълбок интерес в областта на алгоритмичната търговия, като се фокусирам върху интегрирането и приложението на актьорския модел в системите за търговия. Освен това, силно се интересувам от изследване на нови технологии, които могат да въведат иновации и да подобрят финансовата сфера.

+359 2 979 2840
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 522
Curriculum Vitae

Харченко, Оксана

изследовател – старши сътрудник, д-р
+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419
Харченко, Оксана

изследовател – старши сътрудник, д-р

Обработка на биомедицинска информация, математически методи за извличане на полезен сигнал от фонов шум с висока интензивност

+359 2 979 xxxx
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 419