Секция

Изследване на операциите, вероятности и статистика

Секция „Изследване на операциите, вероятности и статистика“ е самостоятелно научно звено в Института по математика и информатика към Българската академия на науките.  Основана е през март 2014 г. след обединяване на секции „Изследване на операциите“  и „Вероятности и статистика“. Научната дейност включва теоретични изследвания  по оптимиране, вариационен анализ,  теория на вероятностите, математическата статистика и стохастичните процеси. Научно-приложната дейност е свързана с математическо моделиране и статистически анализ на данни с приложения  в различни области на науката и практиката, преподавателска дейност, математически и статистически консултации.

Научна проблематика

Научната дейност по оптимиране и неговите теоретични основи включва изследвания по изпъкнал и вариационен анализ, дискретно и непрекъснато оптимиране, стохастично оптимиране, оптимално управление, числени методи за оптимизация, моделиране на процеси от естествените науки, икономиката, финансите и индустрията.

Научната дейност по вероятности и статистика включва изследвания в областите на разклоняващи се случайни процеси, процеси на възстановяване и регенериране, екстремални процеси, случайни графи, гранични теореми, вероятностни мерки, статистически изводи, непараметрична статистика, времеви редове, стохастични модели в биологията и др.

Конференции

От 1974 г. досега секцията е организирала 15 Международни летни школи и конференции по Теория на вероятности и Математическа статистика . Лекциите и докладите са публикувани в специални издания на конференциите.  Като съпътстващо събитие обикновено се провежда Семинар по статистически анализ на данни.

Секцията е организирала серия от международни конференции “Математичес-ки методи в изследване на операциите” през 1980, 1983, 1987 и 1997 г., както и летни школи под същото заглавие през 1984, 1986 и 1989 г. Тя е сред основните съорганизатори и на престижна поредица от международни семинари на тема “Well-posedness in Optimization and Related Topics”, близо половината от които са проведени в България; тринадесетият семинар се проведе през 2011 г. в Боровец. В изброените мероприятия, проведени в България, са участвали известни учени като Л. С. Понтрягин, Р. Т. Рокафелар. Дж. Боруайн, А. Йофе и други.

Семинари

Секцията има добро сътрудничество с колеги от страната като организира „Семинар по изследване на операциите“ и „Национален семинар по стохастика“, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

Преподавателска дейност

В мисията на ИМИ е заложено участие на учените в преподавателска дейност на всички нива на образование.

  • Секция ИОВС обучава докторанти в  две докторски програми по „Изследване на операциите“ и „Теория на вероятностите и математическа статистика“.
  • Членовете от секцията са изнасяли или изнасят лекции и спецкурсове в по-голямата част от университетите в страната, както и в редица чуждестранни университети в Австрия, Великобритания, Германия, Израел, Испания, Италия, Канада,  САЩ и Франция.
  • Членовете на секцията взема дейно участие в съставянето на темите за националните състезания по математика и информатика за средношколци, както и в подбора и подготовката на националните отбори за международните олимпиади. Участват в организацията и дейността на Ученическия институт по математика и информатика:  http://www.math.bas.bg/omi/hssimi/
  • Секцията организира съвместната магистърска програма „Приложна статистика“ на ИМИ и Нов български университет: http://www.math.bas.bg/~statlab/cstat/master.html

Ние провеждаме математическо и статистическо консултиране и обучение на специалисти от различни академични области (биология, медицина, физика, инженерни науки, психология, образование и др.): http://www.math.bas.bg/~statlab/cstat/

Приложни проекти

В миналото учени от секцията са разработили и внедрили модели, свързани с редица приложни проекти, сред които договори с “Енергопроект”, “Кремиковци”, Хладилния Завод в София, Химкомбината в Димитровград и Министерството на отбраната.

Текущи проекти

  • Теория на вероятностите и математическа статистика, случайни процеси, приложения в биологията, финансите и др.- Двустранно академично сътрудничество, Русия
  • Статистическо моделиране и статистическо обучение: изследвания и приложения – Двустранно академично сътрудничество,  Македония
  • Анализ, геометрия, топология – Двустранно академично сътрудничество, Македония
  • Spectral Theory of Non-Selfadjoint Markov Processes with Applications in Self-Similarity, Branching Processes and Financial Mathematics, MSCA-IF-2014-EF – Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Mladen Savov, 01.07.2015 – 30.06.2017
  • Нови математически и статистически методи за машинно обучение с приложения в съвременните технологии за генетично секвениране, ФНИ, 01.01.2015-31.12.2016
  • Вариационен анализ в нормирани пространства и приложения, ФНИ, 01.01.2015-31.12.2016

Експертна дейност

Членове на секцията участват в национални и международни комисии, редакционни колегии, експертни комисии и др.

Изследване на операциите, вероятности и статистика