На 8 септември 2017 г. от 11:30 часа в конферентната зала „Георги Баев“, културен център „Морско казино“, гр. Бургас Институтът по математика и информатика организира Първи национален информационен ден „Иновативни екосистеми за цифрови културни авоари“, на който ще бъдат представени научни и научно-приложни резултати на изследователски проект „Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно съдържание“, № ДН02/06/15.12.2016, финансово подкрепен от национален фонд “Научни изследвания“.  

Проектът по-конкретно е ориентиран към търсене и създаване на нови научни знания и постигане на фундаментални резултати в областта на: големи обеми от данни (Big data), обработка и изводи върху големи обеми от данни (Massive data mining), управление, обработка и анализиране на данни (Data management, Data processing, Data Analytics), визуализация на данни (Data visualization) и др. Работата се концентрира върху разработване на концептуални модели, методи и средства, базирани на анализ, синтез и обобщение на добри практики и подходи в изследваните области. За целта екипът извършва широки научно-изследователски проучвания и подбор на успешни в европейски и световен мащаб прийоми и решения, за да разработи оптимални и приложими концептуални модели и методи за анализ, разбиране, интерпретация, контекстно-зависимо използване и споделяне на съдържанието в екосистеми за дигитална култура по нови начини и чрез иновативни средства за по-пълноценно достигане до знанието в цифрови колекции и архиви от културни артефакти.

В програмата на Първия национален информационен ден „Иновативни екосистеми за цифрови културни авоари“, е включено и представянето на монографичното изследване „Мултимедийна цифрова библиотека: Конструктивен блок на екосистеми с цифрови културни авоари. Основни функционалности и услуги“, разработено от Д. Панева-Маринова, М. Гойнов и Д. Лучев (и тримата от ИМИ-БАН). Изследването представя  научни и научно-приложни резултати на изследователски проект „Концепции и модели на иновативни екосистеми с цифрово културно съдържание“, (№ ДН02/06/15.12.2016, http://cultecosys.math.bas.bg/, финансово подкрепен от национален фонд “Научни изследвания“). Монографичното изследване представя концептуални модели и методи за управление, обработка и контекстно-зависимо използване и споделяне на съдържание в екосистеми с цифрови културни авоари по нови начини и чрез иновативни средства за по-пълноценно достигане до знанията за цифрови колекции и архиви от културно артефакти. Изследването е публикувано през май 2017 г. от LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия.

Представянето ще се състои на 8 септември 2017 г. от 12:00 часа в конферентната зала  „Георги Баев“, културен център „Морско казино“, гр. Бургас.

Национален информационен денИновативни екосистеми за цифрови културни авоари“ ще се проведе в рамките на Седмата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2017 (http://dipp2017.math.bas.bg), 7-9 септември, 2017 г., гр. Бургас, организирана под патронажа на ЮНЕСКО и Областна администрация Бургас и с подкрепата на Национален фонд „Научни изследвания“.

Уебсайт на проекта: http://cultecosys.math.bas.bg/