Почетен член на ИМИ

В съгласие с Устава на БАН и дългогодишните академични традиции за почетни членове на ИМИ се избират български и чуждестранни граждани, имащи съществен принос за развитието на Института и неговото научно и финансово укрепване. Подробности относно отличието и процедурата за номиниране се съдържат в Статута на почетен член на ИМИ.

Статут на почетен член на ИМИ

Носители на званието „Почетен член на ИМИ-БАН“

Чл.-кор. Иван Христов Димовски

за съществен принос в развитието на Института и навършване на 80-годишна възраст

Решение на Научния съвет на ИМИ

Проф. дмн Петър Кирилов Русев

за цялостната му научна дейност и навършването на 80-годишна възраст

Решение на Научния съвет на ИМИ

Акад. Петър Радоев Попиванов

за цялостната му научна дейност и навършване на 65-годишна възраст

Решение на Научния съвет на ИМИ

Проф. дмн Веселин Михайлов Петков

за цялостната му научна дейност

Решение на Научния съвет на ИМИ

Проф. д-р Аврам Моис Ескенази

за цялостната му научна дейност

Решение на Научния съвет на ИМИ