Институтът по математика и информатика към Българската академия на науките и Факултетът по математика и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски” започват работа по Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ (ПИКОМ). Научната програма е одобрена с Решение на Министерски съвет № 732/21.10.2021 г. Договорът между Министерството на образованието и науката и Института по математика и информатика, който е водещата организация в консорциума, бе подписан на 5.05.2022 г. Срокът за изпълнението на научната програма е до края на 2025 година.

Програмата е насочена към справяне с редица обществени предизвикателства, сред които осигуряване на механизми за преодоляване на проблема с изтичане на кадри и млади таланти от България; възвръщане на интереса у младото поколение към точните науки; подготовка на висококвалифицирани кадри, които да осигурят икономическата трансформация на страната и засилване на международния престиж и разпознаваемостта на българската математическа колегия.

Екипи от двете партниращи си организации си поставят за цел създаването на условия за научноизследователското развитие на постдокторанти в сферата на математическите науки, както и за интеграция и реинтеграция на млади учени. Ще бъдат създадени съвременни и научно-ориентирани студентски и докторантски курсове в актуалните области на математическите изследвания.

Водещата цел на програмата е да съдейства за изпълнение на стратегиите за развитие на висшето образование, науката и иновациите в сферата на математическите науки чрез провеждане на дейности, инспирирани от най-добрите европейски и световни практики за взаимодействие между наука, иновации и образование.

В рамките на научната програма ще продължи изграждането на динамична научноизследователска среда в Международния център за математически науки (МЦМН), която да способства за обмена на идеи и създаването на изследователски партньорства с водещи международни учени.