Националната програма „Млади учени и постдокторанти 2“ е фокусирана върху привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитие на научните изследвания (НСРНИ).

На 10 ноември 2022 г. Управителният съвет на Българската академия на науките обяви одобрените за финансиране млади учени и постдокторанти за първия етап на изпълнение на Програмата. От младите учени, одобрени за бенефициенти на Програмата, 29 са външни за организацията, а 125 вече са назначени в съответните звена. Общо финансираните постдокторанти в БАН са 21, като всички те са външни.

За Института по математика и информатика в модул „Млади учени“ ще бъдат финансирани шестима изследователи:

  • Александра Кръстанова Николова,
  • Венцислав Юриев Полименов,
  • Весела Василева Георгиева,
  • Слави Георгиев Георгиев,
  • Теодор Викторов Бояджиев,
  • Христо Иванов Сариев.

В модул „Постдокторанти“ бенефициенти са:

  • Боян Светославов Костадинов,
  • Димитър Красимиров Коджабашев.