Доц. Петър Рашков от секция „Математическо моделиране и числен анализ“ на ИМИ е представител на България и член на управителния комитет на COST акция „Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents“ (IMAAC 2017-2021, финансирана по програма Хоризонт 2020 на ЕС, www.imaac.eu) и участва в работна група „Математически анализ, анализ на данни и статистика“.

Целта на IMAAC е да проучи инаправи математически анализ на ефикасността на иновативни контролни мерки за болести, чиито разпространители са активни денем комари (като денге, зика, чикунгуня и жълта треска). Това включва използването на иновативни мерки в текстилните и бояджийските продукти, базирани на нано- и микрочастици, които отделят репеленти в строго контролирани дози.

Палитрата от възможности за комбинирано ползване на нано- или микрочастици, репеленти и различни видове текстил или боя не е добре проучена. Не са правени по-конкретни проучвания за тяхната ефикасност в комбинация с ваксини, което обуславя нуждата от математическо моделиране и анализ.