От 25 до 30 юли 2022 г. в ИМИ се провежда Лятна школа по славянска палеография. Школата е предназначена за студенти и докторанти, както и за млади изследователи, които се интересуват от славянистика. Институтът по математика и информатика и Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ) работят съвместно от 2020 година по проект Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум), който е финансиран от Фонд Научни изследвания

Проектът си поставя за основна цел събирането на данни от първични средновековни писмени източници и тяхното предоставянето на научната общност като надежден инструмент за определяне на произхода, дефинирането и систематизирането  на съхранените в книгохранилищата днес ръкописи. За осъществяването на тази голяма цел проектът е съсредоточен върху издирването на нови и обединяването им с налични данни, които ще подпомагат методите за надеждна идентификация на конкретни книжовници на средновековни текстове. Събраните данни от оригинални славянски ръкописи ще бъдат обработени, анализирани и с публичен достъп чрез специално създаден онлайн справочник (реперториум), изграден върху стабилна теоретична основа и работещ научен методологичен подход, с каквито към момента съвременната славистична медиевистична наука не разполага.

Повече информация ще намерите на https://kopisti14.kmnc.bg/bg/summer-school