Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.

В срок от 12.03.2021 г. до 12.05.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация.

За Института по математика и информатика на БАН е обявена една задочна докторантура в Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика. Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2021 година.

Списък на необходимите документи за кандидатстване е даден на страницата на Центъра за обучение при БАН: http://edu.bas.bg/documents/2021_02_24_obyava.pdf.