Изследователска дейност

Институтът по математика и информатика е самостоятелно постоянно научно звено в БАН и осъществява своята дейност съгласно Закона за БАН, Устава на БАН и вътрешен правилник за дейността на института, в рамките на действуващото законодателство. Институтът по математика и информатика е многопрофилен академичен институт с основна задача да издига равнището на всички дейности в страната, свързани с развитието, приложението и възпроизводството на математиката и информатиката.

В съответствие с Европейските приоритети и програми за научни изследвания и световните тенденции в развитието на математиката и математическата информатика, както и в контекста на международните договорености и необходимостта от социално-значими за България приложения, ИМИ определя следните приоритетни стратегически направления за научни изследвания:

1. Математически структури:

 • Дискретни математически структури и приложения;
 • Диференциални уравнения;
 • Анализ, геометрия и топология.

2. Математическо моделиране:

 • Стохастика;
 • Изследване на операциите;
 • Числени методи и научни изчисления;
 • Теория на апроксимациите и основи на математическите модели.

3. Математическа информатика:

 • Математически основи на информатиката;
 • Математическа лингвистика и обработка на знания;
 • Моделиране на софтуерни и когнитивни процеси;
 • Моделиране на информационни процеси.

4. Математическо и информационно моделиране на образователни процеси.

За постигане на тези приоритетни цели се поддържат двустранни и многостранни договорни контакти с десетки научни центрове в Европа и света. Пълноценното интегриране в Европейското изследователско пространство се разглежда от ръководството на ИМИ като един от основните подходи за превръщане на науката в основна двигателна сила за развитие на националната икономика и на общество, базирано на знания. ИМИ–БАН има дългосрочни двустранни и многостранни споразумения за научно сътрудничество с над 40 научни центрове и университети в Европа и в света – в Белгия, Великобритания, Германия, Индонезия, Испания, Италия, Китай, Латвия, Норвегия, Пакистан, Русия, Сърбия, Украйна, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и др.

ИМИ участва активно в развитието на иформатиката с акцент върху компютърните, комуникационните и информационни системи и технологии с цел участие на страната в глобалната информационна общност. Тази активност осигурява пряк достъп до информационните масиви и запознаване с постиженията на водещите научни центрове в света във всички области на науката и човешкото познание.