През октомври тази година известният руски математик Алберт Н. Ширяев навърши 85 години.  За големите си заслуги той бе награден с Медал с лента и Диплом на Института по математика и информатика.

Академик Ширяев е един от най-успешните сътрудници и последователи на академик Андрей Н. Колмогоров (1903 – 1987) и има всепризнати заслуги за развитието и прогреса на Теорията на вероятностите. Академик Ширяев е публикувал около 300 статии и 22 книги, монографии и учебни пособия, преведени на други езици и добре известни на стохастичната колегия по света. Според Google, негови работи са цитирани повече от 25,000 пъти. Под негово ръководство са защитени 67 дисертации. Бил е пленарен докладчик на международни конгреси и конференции, главен редактор е на списанието Теория верояностей и ее применения, президент на Дружество Бернули, активен организатор на международни мероприятия с участие на математици от цял свят.

Академик Ширяев има важни приноси за развитието на теорията на вероятноситте в България и в частност, в ИМИ – БАН. Той е бил научен ръководител на дисертациите на Йордан Стоянов (1975 г.) и Димитър Хаджиев (1977 г.), консултант е на Дончо Дончев (ФМИ – СУ), рецензент на дисертациите на Росица Додунекова (София, 1985 г.) и Валери Стефанов (Вроцлав, 1990 г.), имал е активни контакти с Младен Савов (семинари в Манчестър).

Посещавал е България три пъти:  през 1974 г. е бил лектор на първата Лятна школа по вероятности и статистика, проведена във Варна. Лекциите му са издадени в сборник, публикуван от БАН, 1975 г. През 1979 г. е организатор на сесия на Европейската среща на статистиците (Варна); гост е на ИМИ – БАН (1984-1985). Съдействал е други руски математици да посетят България. Сред тях са Р. Липцер, А. Новиков, Ю. Кабанов, А. Гущин, Н. Крылов, Л. Вострикова, А. Булинский. Екземпляри на почти всички книги на академик Ширяев се намират в библиотеката на ИМИ – БАН.

С решение на Научния съвет на ИМИ от септември 2019 г. за големите си заслуги академик Ширяев е награден с Медал с лента и Диплом. Те му бяха връчени от проф. Йордан Стоянов от ИМИ, който бе поканен за участие в конференцията “Stochastic Days“, която се проведе в Института Стеклов в Москва през октомври тази година.  Конференцията бе организирана в чест на 85-ата годишнина на акад. Ширяев.

Да пожелаем на академик Ширяев добро здраве и бодър дух за идващите години!