За ИМИ

Институтът по математика и информатика (ИМИ) е единственият институт на БАН в областта на математиката и един от водещите в страната с тема информатика и компютърни науки.

Мисия на института е развитие математиката и информатиката чрез научни изследвания и приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и процеси на всички нива.

Сътрудниците на ИМИ са разделени в 9 отделни секции и едно временно научно звено. Работи се по научни и научно-приложни теми в рамките на:

 • Вътрешноинституционални проекти, финансирани от бюджета на БАН;
 • Проекти, финансирани от Фонд “Научни изследвания” към МОН;
 • Проекти по европейски и международни програми;
 • Иновационни проекти и проекти за трансфер на технологии.

В института действат 18 постоянни научни семинара. От ИМИ или със съдействието на Института се издават четири научни списания.

Поддържа се богата библиотека, която, по мнение на многобройните гости на института от чужбина, е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Благодарение на високия професионализъм на сътрудниците си ИМИ е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 15 научни конференции, семинари, школи.

Кратка история:

От създаването си през 1947 г. ИМИ е водещ български център за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри, провеждащ целенасочена, дългосрочна и последователна политика, свързана с основните тенденции в развитето на математиката, информатиката и информационните технологии. Няколко факта от нашата история са показателни за успешната реализация на мисията на ИМИ:

 • През 1961 г. в МИ се създава първият в България изчислителен център.
 • В периода 1962-1964 г. се създава първата българска цифрова електронно-изчислителна машина Витоша.
 • През 1965 г. се създава първият електронен калкулатор Елка 6521.
 • През 1966 г. от МИ с ИЦ се отделя Централният институт по изчислителна техника (ЦИИТ).
 • През 1977 от ИММ с ИЦ се отделя Институт по механика и биомеханика.
 • Сътрудници на ИМ с ИЦ са основно ядро в създадения през 1984 Координационен център по информатика и изчислителна техника (сега Институт по информационни и комуникационни технологии).
 • Съвместно с фондация Св. Св. Кирил и Методий, фондация Еврика и Съюза на математиците в България през 2000 г. ИМИ учредява Ученически институт по математика и информатика.
 • През 2006 г. в ИМИ е създаден Национален център по дигитализация на научно, културно и историческо наследство.

Вижте още…