Партньорски организации от академичните и извънакадемичните среди от България, Испания, Италия и Норвегия стартират работата по проекта ISPAS: Paths to Succesful Innovations по Програма Хоризонт 2020 на ЕС.

Основната цел на проекта е да се разработи нова съвместна учебна програма от докторантски курсове, които ще се провеждат както в академична, така и в извънакадемична среда. Стремежът е да се привлекат докторанти в областта на STEM науките, медицинските и социалните науки, изкуствата и хуманитарните науки и да бъдат изградени компетенции и умения в сферата на отворените иновации и отворената наука като по този начин се улесни работата им във и извън академичните среди след като вече са завършили.

Координатор на проекта е Университетът на Ставангер в Норвегия, а партньори са Институтът по математика и информатика, Fondazione 1563 Per L’arte E La Cultura Della Compagnia, Сан Паоло, Италия, Asociacion Para La Gestion Del Centro Europeo De Empresas E Innovacion De Burgos, Испания, Университетът на Торино, Италия, Fundacio Institut D’investigacio Biomedica De Bellvitge, Испания и Университетът Жирона, Италия.

Институтът по математика и информатика ще работи по проекта в няколко направления. Онлайн присъствието, създаването и поддържането на уебсайт на проекта и пиар дейностите са възложени именно на екип от института. Едновременно с това, съвместно с партньори от проекта и трети организации ще бъдат разработени курсове, насочени към придобиване на педагогически и социални и комуникативни умения (soft skills) от докторанти в сферата на STEM и на историческите науки.

Новите съвместни учебни програми за докторантски курсове ще бъдат изградени в съответствие с препоръките за укрепване на инструментите, ресурсите и насоките в образованието, обучението и заетостта като по този начин хората ще получат и насоки за това как да поддържат ученето през целия живот.

Разработването на курсовете ще бъде организирано въз основа на модела на четворна спирала на сътрудничество, при който академичните партньори на консорциума си сътрудничат с неакадемични партньори на консорциума, представители на индустрията и публичния сектор и включват представители на правителството и граждани.

Освен това ISPAS ще включва курсове за обучение на data stewards. Дейностите на ISPAS ще окажат въздействие върху подобряването на иновационния потенциал на бъдещите кандидати за докторанти. Дейностите на ISPAS имат за цел да окажат въздействие върху съвместното сътрудничество между академичните среди и общността в различни интердисциплинарни и междусекторни области.