Европейска нощ на учените е емблематично събитие, което предоставя на изследователите възможността да покажат разнообразието на науката и нейното въздействие върху ежедневието на гражданите и да стимулират интереса към изследователската кариера – особено сред младите хора. Събитията имат за основна цел да покажат по един интерактивен и ангажиращ начин как изследователите и тяхната работа допринасят за развитието на обществото.

Ежегодно форумът се провежда едновременно в над 300 градd в цяла Европа и по света. Тази година събитията, участващи в Нощта на учените, са виртуални.

Институтът по математика и информатика участва в Европейската нощ на учените в рамките на проекта H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри“. За осъществяването на дейностите по проекта ИМИ си партнира със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Тракийския университет, Медицинския университет – Варна, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, „Център по растителна системна биология и биотехнология“ и неправителствените организации Сдружение „Форум Наука“ и Клуб „Млади таланти“.

Главната цел на проекта съвпада с основната идея на Европейската инициатива: „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“. Сред дългосрочните цели на проекта са да се поощри интересът на младите таланти към изследователска кариера в академична или бизнес среда, да се формира нова култура на креативност, научно любопитство и иновационен дух.В рамките на K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“ са дефинирани и следните специфични цели:

  • да се увеличи обществената осведоменост за образованието, науката и иновациите като основни движещи сили на обществото на знания, както и с голямо въздействие върху ежедневието на гражданите и устойчивото бъдеще;
  • да се промени общественото отношение към учените и тяхната дейност, както и да се разшири интересът към науката;
  • да се формира нова научна и иновационна култура и да се привлекат младите хора (ученици и студенти) към кариера в науката, технологиите, инженерството и математиката;
  • да се увеличи общественото разбиране за европейските инициативи за изграждане на Европейско научноизследователско пространство и промяната на Европа към „по-зелена“ и конкурентоспособна чрез науката и иновациите.

Повече информация за инициативата „Европейска нощ на учените“ може да намерите на официалната страница на програмата: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en

Пълната програма на събитията по градове може да видите на страницата на нашите партньори от БГ Наука – https://nauka.bg/nosht2020-programa/.