На 13.06.2018 г. в 145 Основно училище „Симеон Радев“ ученици от 3. и 4. клас се запознаха със сериозната образователна игра „Траките“, разработена по проект „Сериозни образователни игри като инструменти за нови образователни приложения“ от колектив от Институт по математика и информатика – БАН, с подкрепата на специалисти от Института за изследване на изкуствата, БАН и Institute for Computer Science and Control към Унгарската академия на науките.

Проектът цели разработване на модели, съдържание и технологични решения на сериозна образователна игра, представяща допълнителни учебни материали за тракийската цивилизация и култура. За подбора и изграждането на съдържанието са използвани утвърдени от МОН учебни пособия, антични извори и разкрити по време на археологични разкопки архитектура и артефакти, както и изследвания на български учени.

Сценарият на играта предполага преминаване през помещенията на разкритата сграда под Оструша могила (Долината на тракийските царе край град Казанлък) чрез вложени игрови компоненти. На обучаемия се предоставя непосредствено значителен обем от автентични артефакти, характерни за тракийската цивилизация и култура по българските земи, и информационни материали за подпомагане на образователните аспекти на играта. За визуалния дизайн на играта са използвани цифрови копия на проучени тракийски гробници, хероони, светилища и откритите във и извън тях въоръжения и съкровища.

Играта бе представена от доц. д-р Десислава Панева-Маринова, доц. д-р Детелин Лучев, Институт по математика и информатика – БАН и проф. д-р арх. Малвина Русева, Институт за изследване на изкуствата – БАН. Интересът и желанието у децата да научат нови неща бе голям. Екипът на проекта получи покана да демонстрира играта в други класове през следващата учебна година. Учителите пожелаха да им предоставим още подобни интерактивни учебни ресурси, които да използват по време на работата с децата.

Проектът се реализира по Договор №ДСД-2/05.04.2017 г. между БАН и Институт по математика и информатика – БАН, по Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с младите таланти“ (ПМС №347), ръководител: проф. д-р Радослав Павлов.

Целева група: ученици от 3-4 клас
Учебна дисциплина: Човекът и обществото
Адрес на играта: http://thracians.math.bas.bg