В Деня на народните будители Институтът по математика и информатика посрещна Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства.

На срещата в Заседателната зала на ИМИ присъстваха академик Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките, проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ, академик Олег Мушкаров, председател на НС на ИМИ и директор на Международния център по математически науки (МЦМН), и заместник-директорите на института чл.-кор. Николай Николов и проф. Величка Милушева. Професор Людмил Кацарков, научен директор на МЦМН, се включи в срещата чрез zoom. Научният секретар на ИМИ доц. Красимира Иванова и Антони Рангачев, научен съветник на МЦМН, също бяха сред участниците в срещата.

В началото на срещата проф. Бойваленков представи накратко историята на ИМИ, направленията, в които се осъществява дейността на учените от института, както и акредитираните докторски програми, по които се обучават докторантите на ИМИ. Пред г-н Пеканов и неговия екип бяха представени някои от международните проекти, по които се работи в момента, както и проектите, които осъществяваме с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“, различни рамкови и национални програми. Особено внимание бе обърнато на факта, че ИМИ организира и ръководи подготовката и участието на националните ни отбори за международните олимпиади по математика, информатика и математическа лингвистика. Работата на Ученическия институт по математика и информатика също бе представена накратко пред гостите като бе изтъкната ролята му за откриването и развитието на талантливи български математици и информатици.

Представянето на ИМИ завърши с анонс на новата научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“, по която Институтът по математика и информатика и Факултетът по математика и информатика на Софийския университет ще работят съвместно през следващите три години. Научната програма бе одобрена от Министерски съвет на 21 октомври тази година. Акцентът на Програмата е поставен върху изключително актуалния въпрос за реинтеграцията на български учени, които да се завърнат и да продължат работата си в България.

Чл.-кор. Николов обърна внимание върху факта, че именно с тази цел през 2014 година по инициатива на академик Ревалски – тогава директор на ИМИ – институтът организира и проведе международната конференция Mathematics Days in Sofia, която събра над 150 български математици от целия свят и се превърна в традиционна среща на българската математическа диаспора. Научният форум очаква своето трето издание през 2022 година.

След приключването на срещата с ръководството на ИМИ, г-н Пеканов и неговият екип посетиха Международния център по математически науки. Заместник министър-председателят изрази искрен интерес към идеята за създаване на редовен семинар по приложна математика, който ще се реализира в рамките на Програмата, и демонстрира готовност да участва не само като слушател, но и като докладчик на тема, свързана с моделирането на икономически процеси.