Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 10 юли 2019 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на ИМИ. Доклад на тема: Конволюционен метод в операционното смятане ще изнесе чл.-кор. Иван Христов Димовски. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Публична „ретрозащита“ на дисертационен труд за „присъждане“ на научна степен доктор на математическите науки на чл.-кор. Иван Христов Димовски по повод неговата 85-годишнина.  

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 28 май 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Решения на системата на Стромингер с торична симетрия ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В доклада ще бъде показана конструкция на гладки решения на системата на Хъл-Стромингер, която обобщава конструкцията на Фу-Яу за торични разслоения върху К3 повърхнини за разслоения върху К3 орбифолди. В частност ще покажем, че за 13 ≤ k ≤ 22 и 14 ≤ r ≤ 22, гладките многообразия S1×♯k(S2×S3) и ♯r(S2×S4)♯r+1(S3×S3) имат комплексна стуктура с тривиално канонично разслоение и допускат решение на системата на Хъл-Стромингер. Това е обща работа с А. Фино [...]

Съвместно заседание на общия семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“ и семинара на секция „Алгебра и логика”

На 9 април 2019 г. (вторник) от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ - БАН ще се проведе съвместно заседание на общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" и семинара на секция "Алгебра и логика". Доклад на тема: Градуирани алгебри, алгебрични функции, планарни дървета и елиптични интеграли ще изнесе Веселин Дренски, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В доклада се тръгва от проблема как да мерим колко голяма е една безкрайномерна алгебра. Оказва се, че този проблем не се отнася само до алгебрата. Той е свързан с интересни въпроси от теория на графите (броене на графи с дадени свойства), математическия анализ (например теорията на алгебричните и трансцендентните функции). Дори съвсем неочаквано се появяват елиптични интеграли.  

2019-04-04T02:04:29+03:00вторник, 9 април 2019|Категории: |Етикети: , , |

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 19 февруари 2019 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Проблем за равносъставеност при многостени и алгебрични многообразия ще изнесе Петър Петров, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Първата част на тази лекция включва формулировката на третия проблем на Хилберт, идеята на решението на Ден и някои по-нови резултати. След формулиране на проблема за многообразия и близки до него проблеми, ще  направим обзор на резултатите, получени до момента, и ще обсъдим случая на торични многообразия..  

2019-02-13T09:55:57+03:00вторник, 19 февруари 2019|Категории: |Етикети: , , |

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 6 ноември 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Обобщена геометрия в смисъл на Хитчин и обобщени туисторни пространства ще изнесе Йохан Давидов, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Понятието за обобщена комплексна геометрия бе въведено от Nigel Hitchin и по-нататък развито от неговите ученици M. Gualtieri, G. Cavalcanti, F. Witt, както и от много други математици и физици (включително самият Хитчин). Това понятие обединява в едно понятията за комплексна и симплектична структури и може да се разглежда като комплексен аналог на понятието за структура на Дирак, въведено от T. Courant и A. Weinstein с цел обединяването на Поасоновата и симплектична геометрии. [...]

2018-10-31T10:01:02+03:00вторник, 6 ноември 2018|Категории: |Етикети: , , |

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 30 октомври 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Проблем на Наш в пространствата от дъги ще изнесе Петър Петров, ИМИ-БАН. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. След кратко въведение в пространствата от дъги и джетове на едно алгебрично многообразие с примери, ще дискутирам теоремата на Наш и ще формулирам проблема на Наш. Ще се спра накратко на основните резултати,  включително контрапримерите в размерност 4 и размерност 3. След като бъде формулиран проблема на Наш за двойки,  ще обясня идеята на решението му за двойки торични многообразия, и като следствие ще бъде получен положителен отговор на проблема на Наш за устойчиво торични многообразия.

2018-10-22T12:06:14+03:00вторник, 30 октомври 2018|Категории: |Етикети: , , |

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 18 септември 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Съществуване на безбройно много решения на задачи за  р-Лапласови диференциални уравнения от висок ред и  дробни диференциални уравнения ще изнесе Степан Терзиян. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. Изучава се съществуването на безкрайно много слаби и класически решения на периодични  задачи за р-Лапласови диференциални уравнения от висок ред. Приложени са вариационен метод и обобщена теорема на Кларк. Разгледани са и задачи на Дирихле за диференциални уравнения от дробен ред. Резултатите са публикувани в статии [1], [2] и [3]. [1] P. Drábek, M. Langerová, S. Tersian, Existence and multiplicity of periodic solutions to one-dimensional p-Laplacian, [...]

2018-09-17T09:46:02+03:00вторник, 18 септември 2018|Категории: |Етикети: , , |

Общ семинар на секция „Анализ, геометрия и топология“

Поредното заседание на Общия семинар на секция "Анализ, геометрия и топология" ще се проведе на 05 юни 2018 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ. Доклад на тема: Геодезичен поток, спектър на оператор на Лаплас и квантуване ще изнесе Гео Грънчаров, Florida International University, USA. Поканват се всички интересуващи се. Резюме. В съвместен проект с Д. Грънчаров ние обобщаваме наблюдението на И. Младенов и В. Цанов за връзката чрез квантуване на спектъра на Лаплас и енергиите на геодезичния поток върху сфера за всяко Риманово симетрично пространство от ранг 1. В доклада ще бъдат засегнати и връзките с други области, като например туисторната теория, както и възможните обобщения за произволни симетрични пространства.

2018-05-30T17:04:40+03:00вторник, 5 юни 2018|Категории: |Етикети: , , |