Към секцията работят два научно-образователни семинара:

 Секция МОИ е основател и неизменен организатор на ежегодния Национален семинар по теория на кодирането (над 20 издания). От участници в този семинар са защитени над 30 дисертации за получаване на образователна и научна степен “доктор” и шест дисертации за получаване на научна степен “доктор на математическите науки”. 

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни

Съобщения в журнала