ИМИ - БАН

Ръководни органи на Института по математика и информатика са (чл. 34 от Устава на БАН):

  • Общото събрание на учените;
  • Научният съвет;
  • директорът

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание (ОС) на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност  или притежаващи научна степен. ОС приема, изменя, допълва правилника за дейността на ИМИ; избира и отзовава своите представители в ОС на БАН; избира, променя и допълва състава на Научния съвет на ИМИ; провежда обсъждания на програмите на кандидатите за директор на ИМИ и приема заедно с Научния съвет отчетите на ИМИ. 

В момента председател на Общото събрание с четиригодишен мандат е: 


Председател на Общото събрание на ИМИ

Проф. д-р Евгения Попова
E-mail: epopova@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-23


НАУЧЕН СЪВЕТ

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИМИ с четиригодишен мандат. За членове се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член-кореспонденти и академици и един млад учен с научна степен. Броят на членовете е от 15 до 25 души. Научният съвет избира свой председател за срока на мандата си. Заседанията на Научния съвет са публични, освен ако не е предвидено друго в закон.

Научният съвет определя политиката на института по математика и информатика. НС приема плановете и отчетите за изпълнението на научноизследователската и учебната дейност на ИМИ; приема завършените планови и договорни изследвания; приема по предложение на директора бюджета на ИМИ; взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена в ИМИ; утвърждава предложените от директора заместник-директори и научен секретар; избира ръководителите на структурните звена в ИМИ; взема решения за обявяване на конкурси за заемане и извършва избори за заемане на академични длъжности, както и прави и предложения за освобождаване на лица, заемащи академични длъжности; зачислява и отчислява докторанти; взема решения за разпореждане на имоти, собственост на ИМИ; избира редакционните колегии на периодичните издания на ИМИ.

 

Председател на Научния съвет 

Чл.-кор. дмн Олег Мушкаров 

E-mail: muskarov@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00

 

 


Директор, заместник-директори, научен секретар

Директор на ИМИ може да бъде доктор на науките, хабилитиран учен с научна степен, член-кореспондент или академик, който е на основна работа в ИМИ. Директорът се избира от УС на БАН за срок от четири години и не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Директорът представлява ИМИ пред всички органи и организации в страната и чужбина; разпорежда се с бюджета на ИМИ и неговите фондове; организира и ръководи изпълнението на административните задачи на ИМИ; назначава и уволнява учените и помощния персонал в ИМИ; изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове, от ръководството на БАН или произтичащи от договори.

Директорът назначава заместник-директорите и научния секретар на ИМИ след утвърждаване от Научния съвет. Заместник-директорът замества директора в негово отсъствие и може да ръководи определени направления от дейността на ИМИ, възложени му с писмена заповед от директора. Научният секретар подпомага директора в планирането и отчитането на научната и учебната дейност и осъществява други дейности, възложени му от директора с писмена заповед. Заместник-директорите и научният секретар не могат да заемат тези дейности за повече от два последователни 4-годишни срока.

Помощник-директорът по административно-стопанската дейност отговаря наравно с директора за изпълнението на тази дейност. 

 

Директор

Акад. Веселин Дренски 

E-mail: director@math.bas.bg, drensky@math.bas.bg
Phone: (+359-2) 870-10-72

Заместник-директор
Научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието,
и работата с младите таланти

Проф. дмн Петър Бойваленков 

E-mail: peter@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-06

Заместник-директор
Научна политика в областта на математическото моделиране и национални,
европейски и международни проекти и програми

Проф. д-р Нели Димитрова

E-mail: nelid@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-11

Заместник-директор
Административно-стопанска дейност

Полина Кертева

E-mail: pkerteva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-16, стая 252

Научен секретар

Доц. д-р Величка Милушева

E-mail: vmil@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-22

 


АДМИНИСТРАЦИЯ на ИМИ

Галя Стоянова – Началник "Човешки ресурси"
E-mail: iks@math.bas.bg 
Тел.: (+359-2) 979-28-48, 979-38-19

Галина Георгиева – Главен счетоводител
E-mail: accountant@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-94

Анна Самева – Специалист "Връзки с обществеността"
E-mail: sameva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-13

инж. Борис Йорданов – Началник отдел ПМТО
E-mail:
Тел.: (+359-2) 979-28-70

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни

Съобщения в журнала