ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Алгебра и логика"

Секция "Алгебра и логика"
Хорозов, Емил
Чл.-кор. проф. дмн
+3592 979 2823
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 560
horozov at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт; Хамилтонови системи;  Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.
Христова, Елица
Секция "Алгебра и логика"
Христова, Елица
асистент, д-р
+3592 979 2824
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 562
e dot hristova at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Теория на представянията на алгебри и групи на Ли, приложения в теория на инвариантите, безкрайномерни алгебри на Ли, изображение на момента, геометрично квантуване и приложения във физиката 

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Харизанов, Станислав
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Харизанов, Станислав
гл. ас., д-р
 
+359 882 499 514
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8
sharizanov@math.bas.bg
Биография: www.researchgate.net
Научни интереси:
Анализ на нелинейни подразделителни оператори и асоциираните им многонивови трансформации; Обработка на дигитални изображения; Изпъкнал анализ и оптимиране; Математическо моделиране и алгоритми.