ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Райков, Георги
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Райков, Георги
професор, дмн
+3592 979 2840
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
rfanal@math.bas.bg
 
 
Рангачев, Антони
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Рангачев, Антони
математик
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
rangachev@gmail.com
 
 
Русев, Петър
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Русев, Петър
професор, дмн, почетен член
+3592 979 3803
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 311
pkrusev@math.bas.bg
 
 

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Рангелов, Цвятко
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Рангелов, Цвятко
професор, дмн
+3592 979 2845
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 526
rangelov [at] math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Частни диференциални уравнения и приложения: разрешимост и хипоелиптичност за псевдодиференциални уравнения с кратни характеристики, теория на разсейване за хиперболични уравнения и системи в области с движеща се граница, нелинейни израждащи се параболични уравнения, метод на граничните интегрални уравнения за системи на еластичността в области с пукнатини.

Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"

Ревалски, Юлиан
Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика"
Ревалски, Юлиан
академик, професор, дмн
+359 2 870 1072
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 202
revalski@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Изследване на операциите (Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите), Функционален анализ (Геометрия на банахови пространства, Изпъкнал анализ, Монотонни оператори), Обща топология (Топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, Многозначни изображения).