ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Панева-Коновска, Йорданка
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Панева-Коновска, Йорданка
доцент, д-р
+3592 979 3805
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
jpk@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
Пашкулева, Донка
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Пашкулева, Донка
доцент, д-р
+3592 979 3812
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 326
donka_zh_vasileva@abv.bg
 
Научни интереси:
Изследват се различни класове от функции на една комплексна промен­лива. Получават се резул­тати както върху добре известни класове едно­листни функции (напр. звездни, изпъкнали, почти изпъкнали и др.), така и върху новокон­струирани класове. За тези класове функции се изследват големината на модула на функцията, големината на модула на производната на функ­цията, а също и се опре­делят радиуси на изпък­налост и звездност.
Попвасилев, Страшимир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Попвасилев, Страшимир
асистент
+3592 979 2807
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 567
strash.pop@gmail.com
 
Научни интереси:
Обща и теоретико-множествена топология, монотонни свойства дефинирани чрез покрития, обобщения на паракомпактност, комбинаторна геометрия, теория на континуумите, реален и комплексен анализ.

Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Петков, Веселин
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Петков, Веселин
Асоцииран член, професор, дмн
 
 
 
petkov [at] math.u-bordeaux.fr
 
 
Попиванов, Петър
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Попиванов, Петър
академик, дмн
+3592 979 3877
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 463
popivano [at] math.bas.bg
Биография: ...
Научни интереси:
Основните научни интереси и публикации на акад. Попиванов са в областта на частните диференциални уравнения – линеен и нелинеен микролокален анализ, неелиптични гранични задачи, глобална разрешимост и хипоелиптичност, разпространение на особеностите на нелинейни нестрого хиперболични уравнения и системи и приложения в механиката и геометрията.