ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Математическа лингвистика"

Лучев, Детелин
Секция "Математическа лингвистика"
Лучев, Детелин
гл. ас., д-р, секретар на секцията
+359 2 979 2874
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 271
dml at math dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Цифровизация, семантичен уеб, етнология, фолклор, културна антропология, общности и идентичности, етно-статистика , музеи и архиви, цифрови библиотеки.

Секция "Образование по математика и информатика"

Лазаров, Борислав
Секция "Образование по математика и информатика"
Лазаров, Борислав
доцент, д-р
+359 2 979 2838
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 559
lazarov@math.bas.bg
Биография: ...
Научни интереси:
Дидактически модели, дидактически технологии, индивидуални образователни траектории, обучение на изявени ученици, контекстно обучение, изграждане на компетенции, интегрирано обучение, сократов стил.