ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Андреев, Любомир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Андреев, Любомир
математик
+3592 979 2840
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
lyubomir.andreev@math.bas.bg
 
 
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Апостолов, Вестислав
доцент, д-р
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
apostolov.vestislav@uqam.ca
Биография: www.cirget.uqam.ca
 

Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"

Ангелова, Весела
Секция "Софтуерни технологии и информационни системи"
Ангелова, Весела
асистент, д-р, научен секретар на секция СофТИС
+359 2 979 3821
 
гр. София, 1113, ул. "акад. Георги Бончев", блок 8, стая 273
vaa@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Тестов подход за оценка на софтуерни продукти, анализ на компресиращи и криптиращи алгоритми.

Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Ангелов, Красимир
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Ангелов, Красимир
докторант
+3592 979 3863
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 457
angelow@mail.bg
 
 
Ангелов, Румен
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Ангелов, Румен
професор, д-р, асоцииран член
+3592 979 2831
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 513
Roumen.Anguelov@up.ac.za
 
Научни интереси:
Динамични системи, Mатематическо моделиране и приложения, Kомпютърно ориентиран числен анализ.