ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Математическо моделиране и числен анализ"

Ангелов, Красимир
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Ангелов, Красимир
докторант
+3592 979 3863
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 457
angelow@mail.bg
 
 
Ангелов, Румен
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Ангелов, Румен
професор, д-р, асоцииран член
+3592 979 2831
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 513
Roumen.Anguelov@up.ac.za
 
Научни интереси:
Динамични системи, Mатематическо моделиране и приложения, Kомпютърно ориентиран числен анализ.
Андреев, Андрей
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Андреев, Андрей
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 3874
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 468
aandreev@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Числени методи, Tеория на апроксимациите, Oбработка на данни.
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Бажлеков, Иван
доцент, д-р, секретар на секцията
+3592 979 3863
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 457
i.bazhlekov@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Математическо моделиране на нестационарни многофазни течения; Числени методи за нестационарни частни диференциални уравнения: Методи на крайните елементи, Методи на граничните елементи, методи на крайни разлики и обеми, техники за генериране и адаптране на мрежи; Компютърно симулиране на комплексни процеси в многофазни среди, включващи вискоеластични и междуфазови течения, трифазни динамични контактни линии, топло-масо пренос, повърхностно активни вещества.
Борисов, Милен
Секция "Математическо моделиране и числен анализ"
Борисов, Милен
ас., д-р
+3592 979 2811
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 513
milen_kb@math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Математическо моделиране на биологични процеси, Бифуркационен анализ на динамични системи, Компютърни симулации на биологични модели