ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Образование по математика и информатика"

Ангелова, Румяна
Секция "Образование по математика и информатика"
Ангелова, Румяна
математик
+359 2 979 2836
 
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
R.Angelova@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Вдъхновяващо образование по математика и информатика!
Банков, Кирил
Секция "Образование по математика и информатика"
Банков, Кирил
професор, д-р
 
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок № 8
kbankov@fmi.uni-sofia.bg
Биография: ...
Научни интереси:
Измерване и оценяване в образованието (математико-статистически теории и техните приложения). Сравнителни и оценъчно-диагностични изследвания в обучението по математика. Информационни технологии в образованието. Дидактика на математиката (разработване на учебни планове, методи за оценяване на ученически постижения и учебна документация, обучение на учители и др.). Методи и организация на извънкласната работа по математика с надарени и талантливи ученици от всички възрасти от 4 до 12 клас. Комбинаторна математика (комбинаторна геометрия).
Браухле, Мария
Секция "Образование по математика и информатика"
Браухле, Мария
математик
+359 2 979 2836
 
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 576
mimskib@yahoo.de
 
Научни интереси:
Динамични образователни среди, обучение на учители за работа с динамичен математически софтуер, изследователски подход в обучението по математика
Василева, Албена
Секция "Образование по математика и информатика"
Василева, Албена
ас., секретар
+359 2 979 2838
 
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 559
albena@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Образование по математика, изследователски подход, обучение на талантливи ученици, математически състезания, проектно-базирано обучение
Гачев, Георги
Секция "Образование по математика и информатика"
Гачев, Георги
ас., д-р
+3592 979 2836
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 576
gachev@gmail.com
 
Научни интереси:
Информатика, математическо моделиране, химия, комуникационно и изчислително оборудване.