ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Андреев, Любомир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Андреев, Любомир
математик
+3592 979 2840
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
lyubomir.andreev@math.bas.bg
 
 
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Апостолов, Вестислав
доцент, д-р
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
apostolov.vestislav@uqam.ca
Биография: www.cirget.uqam.ca
 
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Бажлекова, Емилия
доцент, д-р, секретар на секцията
+3592 979 3863
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 457
e.bazhlekova@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Дробно смятане; Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.
Баров, Стою
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Баров, Стою
асистент, д-р
+3592 979 2807
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 567
stoyu@hotmail.com
 
Научни интереси:
Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.
Ганчев, Георги
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Ганчев, Георги
доцент, д-р, асоцииран член
+3592 979 2827
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 515
ganchev@math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Диференциална геометрия на Риманови много­образия, почти Ермитови многообразия, почти контактни метрични многообразия, диференциална геометрия на риманови многообразия и Келерови многообразия с разпределение, класическа диференциална геометрия на повърхнини в тримерни евклидови и Минковски пространства, диференциална геометрия на повърхнини в четиримерни евклидови и пространства на Минковски.