ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Математическа лингвистика"

Рангочев, Константин
Секция "Математическа лингвистика"
Рангочев, Константин
доцент, д-р
+359 2 979 3883
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок № 8, стая 376
krangochev at yahoo dot com
 
Научни интереси:
Етнологии, фолклор, културна антропология, лингвистика, математическа лингвистика, цифрови библиотеки.
Гойнов, Максим
Секция "Математическа лингвистика"
Гойнов, Максим
програмист
+359 2 979 2874
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 271
maxfm at abv dot bg
 
Научни интереси:
Цифрови библиотеки и услуги (анотиране и индексиране на цифрови обекти, управление на метаданни, обхождане, преглед, групиране и селекция на цифрови обекти/колекции и техните описания).      
Держански, Иван
Секция "Математическа лингвистика"
Держански, Иван
доцент, д-р
+359 2 979 2867
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 363
iad58g at gmail dot com
Биография: www.math.bas.bg
Научни интереси:
Теоретична и съпоставителна лингвистика, типология, семантика, оценъчна морфология, аспектология, писмени системи, количествени методи в лингвистиката, компютърна морфология, компютърна лексикография, методика на лингвистиката.
Димитрова, Людмила
Секция "Математическа лингвистика"
Димитрова, Людмила
професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 2833
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 324
ludmila at cc dot bas dot bg
 
Научни интереси:
Математическа, компютърна, съпоставителна и корпусна лингвистика, представяне и обработка на знания, технологии за обработка на естествени езици, изкуствен интелект, дискретна математика. Основни резултати, включващи проектиране и разработка на дигитални езикови ресурси и програмни средства за обработка български език: TEI-съвместими лексически спецификации за кодиране и обработка на дигитални корпуси и лексика; съпоставими и многоезични корпуси (паралелни, анотирани и подравнени) – MTE българо-английски корпус, българо-полски корпус, българо-словашки корпус, българо-полски-литовски корпус; лексически бази данни за интегрирани многоезични ресурси; моно- и двуезични речници.
Златков, Любомир
Секция "Математическа лингвистика"
Златков, Любомир
асистент
 
+359 889 884783
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №2, стая 308
lyubo at bultreebank dot org
 
Научни интереси:
Компютърна лингвистика, (статистически) машинен превод, обработка на естествен език, компютърна морфология, езикови ресурси и представяне и обработка на знания, машинно самообучение, методика на лингвистиката.