ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"

Бояджиев, Георги
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Бояджиев, Георги
доц., д-р, секретар на секцията
+3592 979 2842
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 514
gpb [at] math.bas.bg
Биография: ...
Научни интереси:
Научните интереси на н.с. д-р Георги Бояджиев са в областта на принципа за сравнение за системи от елиптични и параболични частни диференциални уравнения, в това число както кооперативни, така и некооперативни системи; движение на вълни в твърдо тяло, по – специално използване на характеристиките за проследяване на пътя на сеизмичните вълни от източника на земетресение до приемните станции; разработка на методи за оптимален избор на решение на нелинейната инверсионна задача в математическото моделиране на земната структура, детерминистични модели в геофизиката и финансовите пазари.
Вълчев, Тихомир
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Вълчев, Тихомир
гл. ас., д-р
+359 2 979 3882
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, кабинет 461
tiv [@] math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Нелинейни уравнения, интегрируеми системи, диференциална геометрия, симетрии и теория на особеностите, геометрични методи във  физиката.
Георгиев, Владимир
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Георгиев, Владимир
професор, дмн
+3592 979 2841
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 520
georgiev [at] dm.unipi.it
 
Научни интереси:
....
Герджиков, Владимир
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Герджиков, Владимир
асоцииран член, проф. д.ф.н.
+359 2 979 5638
 
Лаборатория по солитони, кохерентност и геометрия,
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия на БАН,
бул. "Цариградско шосе" 72,
1784 София
gerjikov [@] inrne.bas.bg
 
Научни интереси:
Теория на солитоните и техните взаимодействия.
Секция "Диференциални уравнения и математическа физика"
Илиев, Илия Д.
професор, д-р
+3592 979 3881
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 467
iliya [at] math.bas.bg
Биография: math.bas.bg
Научни интереси:
Диференциални уравнения, динамични системи, математическа физика.