ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Библиотека на ИМИ

Академичен състав


Секция "Анализ, геометрия и топология"

Панева-Коновска, Йорданка
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Панева-Коновска, Йорданка
доцент, д-р
+3592 979 3805
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
jpk@math.bas.bg
 
Научни интереси:
Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
Пашкулева, Донка
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Пашкулева, Донка
доцент, д-р
+3592 979 3812
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 326
donka_zh_vasileva@abv.bg
 
Научни интереси:
Изследват се различни класове от функции на една комплексна промен­лива. Получават се резул­тати както върху добре известни класове едно­листни функции (напр. звездни, изпъкнали, почти изпъкнали и др.), така и върху новокон­струирани класове. За тези класове функции се изследват големината на модула на функцията, големината на модула на производната на функ­цията, а също и се опре­делят радиуси на изпък­налост и звездност.
Попвасилев, Страшимир
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Попвасилев, Страшимир
асистент
+3592 979 2807
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 567
strash.pop@gmail.com
 
Научни интереси:
Обща и теоретико-множествена топология, монотонни свойства дефинирани чрез покрития, обобщения на паракомпактност, комбинаторна геометрия, теория на континуумите, реален и комплексен анализ.
Райков, Георги
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Райков, Георги
професор, дмн
+3592 979 2840
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
rfanal@math.bas.bg
 
 
Рангачев, Антони
Секция "Анализ, геометрия и топология"
Рангачев, Антони
математик
+3592 979 3800
 
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
rangachev@gmail.com