ИМИ - БАН

Академичен състав


Секция "Изследване на операциите, вероятности и статистика" - асоциирани членове

 
Кендеров, Петър
акад., проф., дмн, асоцииран член
+359 2 979 2881
София, 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8 стая 229
 
 
Научни интереси:
Обща топология (многозначни изображения), Функционален анализ

Секция "Математическо моделиране и числен анализ" - асоциирани членове

Кюркчиев, Николай
Кюркчиев, Николай
професор, д-р, асоцииран член
+3592 979 3870
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 466
 
 
Научни интереси:
Числени методи, теория на апроксимациите.

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни

Съобщения в журнала