ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИМИ, избран съгласно чл. 38 от Устава на БАН. Неговата дейност е определена в Правилника за дейността на ИМИ и е в съответствие с чл. 39 и 40 от Устава на БАН.

Решения от заседанията


 Списък на членовете на Научния съвет

 Председател на Научния съвет

Акад. проф. дмн Веселин Дренски
E-mail: drensky at math dot bas dot bg
Тел.: (+359-2) 979-28-20


Членове на НС

проф. д-р Цветомир Йотов Цачев - зам.-председател
доц. д-р Красимира Минкова Иванова - секретар
акад. проф. дмн Петър Радоев Попиванов
акад. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски
чл.-кор. проф. дмн Олег Кръстев Мушкаров
проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
проф. дмн Иван Николов Ланджев
проф. дмн Йохан Тодоров Давидов
проф. дмн Камен Ганчев Иванов
проф.дмн Михаил Иванов Кръстанов
проф. дмн Николай Драганов Кутев
проф. дмн Николай Маринов Николов
проф. дмн Огнян Иванов Кунчев
проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
проф. дмн Цонка Стефанова Байчева
проф. д-р Аврам Моис Ескенази
проф. д-р Нели Милчева Манева
проф. д-р Нели Стоянова Димитрова
проф. д-р Радослав Димов Павлов
доц. дмн Емил Миланов Колев
доц. д-р Иван Делчев Чипчаков
доц. д-р Величка Василева Милушева
доц. д-р Младен Светославов Савов
доц. д-р Наталия Тодорова Кольковска
ас. д-р Милен Колев Борисов

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Документи