ИМИ - БАН

Награда на ИМИ

Документи

Библиотека на ИМИ

Ръководни органи на института по математика и информатика са (чл. 34 от устава на БАН):

  • общото събрание на учените;
  • научният съвет;
  • директорът

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание (ОС) на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност  или притежаващи научна степен. ОС приема, изменя, допълва правилника за дейността на ИМИ; избира и отзовава своите представители в ОС на БАН; избира, променя и допълва състава на научния съвет на ИМИ; провежда обсъждания на програмите на кандидатите за директор на ИМИ и приема заедно с научния съвет отчетите на ИМИ. 

В момента председател на общото събрание с четиригодишен мандат е: 


Председател на общото събрание на ИМИ

Проф. дмн Йохан Давидов
E-mail: jtd at math dot bas dot bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00


НАУЧЕН СЪВЕТ

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на ИМИ с четиригодишен мандат. За членове се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член-кореспонденти и академици и един млад учен с научна степен. Броят на членовете е от 15 до 25 души. Научният съвет избира свой председател за срока на мандата си. Заседанията на научния съвет са публични, освен ако не е предвидено друго в закон.

Научният съвет определя политиката на института по математика и информатика. НС приема плановете и отчетите за изпълнението на научноизследователската и учебната дейност на ИМИ; приема завършените планови и договорни изследвания; приема по предложение на директора бюджета на ИМИ; взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена в ИМИ; утвърждава предложените от директора заместник директори и научен секретар; избира ръководителите на структурните звена в ИМИ; взема решения за обявяване на конкурси за заемане и извършва избори за заемане на академични длъжности, както и прави и предложения за освобождаване на лица заемащи академични длъжности; зачислява и отчислява докторанти; взема решения за разпореждане на имоти, собственост на ИМИ; избира редакционните колегии на периодичните издания на ИМИ.

 Председател на научния съвет

Акад. Веселин Дренски
E-mail: drensky at math dot bas dot bg
Тел.: (+359-2) 979-28-20


Директор, заместник-директори, научен секретар

Директор на ИМИ може да бъде доктор на науките, хабилитиран учен с научна степен, член-кореспондент или академик, който е на основна работа в ИМИ. Директорът се избира от УС на БАН за срок от четири години и не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Директорът представлява ИМИ пред всички органи и организации в страната и чужбина; разпорежда се с бюджета на ИМИ и неговите фондове; организира и ръководи изпълнението на административните задачи на ИМИ; назначава и уволнява учените и помощния персонал в ИМИ; изпълнява и други функции, възложени му с нормативни актове, от ръководството на БАН или произтичат от договори.

Директорът назначава заместник-директорите и научният секретар на ИМИ след утвърждаване от научния съвет. Заместник директорът замества директора в негово отсъствие и може да ръководи определени направления от дейността на ИМИ, възложени му с писмена заповед от директора. Научният секретар подпомага директорът в планирането и отчитането на научната и учебната дейност и осъществява други дейности възложени му от директора с писмена заповед. Заместник-директорите и научният секретар не могат да заемат тези дейности за повече от два последователни 4-годишни срока.

Помощник директорът по административно-стопанската дейност отговаря наравно с директора за изпълнението на тази дейност. 


Директор

Акад. Юлиан Ревалски  

E-mail: director@math.bas.bg, revalski@math.bas.bg
Phone: (+359-2) 870-10-72 

 Заместник-директор
Европейски и национални проекти и програми

Проф. д-р Радослав Павлов

E-mail: radko@cc.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-31 

Заместник-директор
Дейности за развитие на млади учени и талантливи ученици

Чл.-кор. дмн Олег Мушкаров 

E-mail: muskarov at math dot bas dot bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00 

 

 

 

Заместник-директор
Дейности за развитие на млади учени и талантливи ученици

Проф. дмн Петър Бойваленков 

E-mail: peter at math dot bas dot bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00 

 

 


Научен секретар

Проф. д-р Нели Димитрова

E-mail: nelid@bio.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-11 

Помощник-директор

Гл. ас. д-р Георги Димков

E-mail: gdimkov@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-16


АДМИНИСТРАЦИЯ на ИМИ

Галя Стоянова – Началник "Човешки ресурси"
E-mail: iks@math.bas.bg 
Тел.: (+359-2) 979-28-48, 979-38-19

Галина Георгиева – Главен счетоводител
E-mail: accountant@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-28-94

Анна Самева – Връзки с обществеността
E-mail: sameva@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-13

инж. Борис Йорданов – Началник отдел ПМТО
E-mail:
Тел.: (+359-2) 979-28-70