2015

Радослав Павлов

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2015; 3) Член на Експертен обществен съвет по Интернет управление към МТИТС; 4) Участие в Научно жури за доктор към ИМИ-БАН - 3; 5) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 6) 3 рецензии и становища за докторанти; 7) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 8) Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи"; 9) 2 рецензии за Доклади БАН; 10) 3 рецензии за Serdica Journal of Computing.

 

Владимир Периклиев

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal; 2) Рецензия за The Royal Society Interface (Impact Factor 3.856).

 

Светослав Брайнов

1) Изготвяне на експертиза за Университета на Щата Илиной, Спрингфийлд; 2) Участие в Научно жури за професор, становище; 3) Рецензия за Journal of Trust Management; 4) Рецензия за Qualitative research in Financial Markets.

 

Иван Держански

1) Член на борда на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика; 2) Член на жури на Международната олимпиада по лингвистика; 3) Член на задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика; 4) Член на Националната комисия към МОН за провеждане на олимпиадата и нац. състезание по мат. лингвистика; 5) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция; 6) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 7) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).

 

Славян Радев

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) 12 рецензии на статии за DiPP2015; 3) 3 рецензии за Serdica Journal of Computing.

 

Константин Рангочев

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

 

Десислава Панева-Маринова

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2015), Велико Търново, септември, 2015; 3) Участие в научно жури за придобиване на научно-образователна степен "доктор" - 3; 4) Изготвяне на 2 рецензии и 1 становище за придобиване на научно-изследователска степен "доктор".

 

Детелин Лучев

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2015, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2015), Велико Търново, септември, 2015; 3) 11 рецензии за 5th. International UNESCO conference DIPP2015.

 

Николай Ноев

1) Член на Съюз на учените в България.

 

2014

Радослав Павлов

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, България; 2) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 3) Член на Комисия за разработване на концепция и план за действие за прилагането на принципа на отворен достъп до научна информация; 4) Участие в Научно жури за доцент към УНИБИТ - 1, СУ – 1; 5) Участие в Научно жури за професор към УНИБИТ – 1; 6) Участие в Научно жури за доктор УНИБИТ - 2, ИИКТ – 1; 7) Участие в Научно жури за доктор на науките в СУ - 1; 8) Член  на програмния комитет на 5th EUROMED 2014: Progress in Cultural Heritage e-Documentation, Preservation and Protection, Nov. 3rd- 8th , 2014; Limassol, Cyprus; 9) Член  на програмния комитет на MIE 2014: Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education, September 23-25, 2014, Sofia, Bulgaria ; 10 )Член  на програмния комитет на Седма Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”,  Пловдив, 29 - 30 май 2014 г.; 11) Член  на програмния комитет на International  Conference on Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering (BdKCSE) which is organized in Sofia, Bulgaria on 6-7 November 2014; 12) Член на Научно-методичен съвет на "Информационно обслужване АД"; 13) Реценция на 4 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 14) Рецензии на 3 статии на Межденародната конференция "ER4DIS 2014"; 15) Реценция на 3 статии за сп. "Доклади на БАН"; 4) Реценция на 4 статии за сп. „Serdica Journal of Computing”; 16) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 17) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2014

Людмила Димитрова

1) Член на Временната научно-експертна комисия по „Информационни и телекомуникационни технологии, вкл. математика“ на Фонд „Научни изследвания“; 2) Реценция на 2 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 3) 1 рецензия на проект „Компютърни лексикографски подходи, използвани за словашки и български речници и справочни издания” -  българско-словашки изследователски проект на ИБЕ-БАН в рамките на програмата за сътрудничество между БАН и САН (2012-2014); 4) Участие в 1 Научно жури по ЗРАСРБ избор на гл. асистент в ИМИ-БАН; 5) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives. SOW, Warsaw, ISSN 2080-7147, (2010 – 2014) IF Social Sciences and Humanities [ERIH nat]

Владимир Периклиев

1) Реценция на статията Causativity in Ìgbò Personal Names за списанието Journal of Universal Language ISSN 1598-6381; 2) GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal ISSN 1931-7778

 

Святослав Брайнов

1) Член на програмен комитет на 9th International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS, Purdue University, USA, 2014; 2) Председател на комисия за акредитация на Computer Science Department, University of Illinois at Springfield към Националната Агенция за Сигурност, САЩ; 3) Председател на жури на два конкурса за професори в Computer Science Department, University of Illinois at Springfield - 2; 4) Член на програмния комитет на Еuropean Conference on Social Mediaр University of Brightonр United Kingdom, 2014; 4) Член на програмния комитет на 11th International Conference “Applied Computing”, 2014, Porto, Portugal;  5) Член на програмния комитет наTwenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI'14), Quebec, Canada; 6) Реценция на 2 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 7) Рецензия за конкурс за професори в Computer Science Department, University of Illinois at Springfield - 2;

 

Иван Держански

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): председател; 2) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика; 3) Жури на Международната олимпиада по лингвистика; 4) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика: съпредседател; 5) Редакционна колегия на 43-тата конференция на СМБ: заместник главен редактор на материалите; 6) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): 9 пакета задачи (условия, решения и указания за оценяване); 7) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: съавторство и редакция на 1 пакет задачи за МОЛ-12 (условия и решения); 8) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция на 20 статии; 9) Научно жури по защитата на дисертацията на Георги Емилов Илиев за получаване на степен «доктор»: 1 рецензия; 10) Редакционна колегия на Vinyar Tengwar (ISSN 1054-7606); 11) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 12) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).


Славян Радев

1) Реценция на 6 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 2) Редактор на книгата "Dimitrova, L., V. Koseska–Toszewa: Semantics Properties of Selected Universal Language Categories in Digital Bilingual Resources. Demetra Ltd Publishers, Sofia, 155 pp. ISBN 978-954-8986-40-3".

 

Константин Рангочев

1) Годишник на Асоциация „ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X.

 

Десислава Панева-Маринова

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2014), Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 3) Секретар на секция „Информатика” на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 4) Реценции на 5 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 5) Технически редактор на сборник на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014

Детелин Лучев

1) Научен секретар на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2014), Велико Търново, 18-21 септември, 2014; 2) Реценция на 5 статии за "Proceedings of the Fourth International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, September 18-21, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISSN 1314-4006"; 3) Технически редактор на сборник на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2014, Велико Търново, 18-21 септември, 2014.

 

2013

Радослав Павлов

1) Председател на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България. 2) Експертен съвет по въпросите на Интернет-управлението към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 3) Член на Комисия за разработване на концепция и план за действие за прилагането на принципа на отворен достъп до научна информация 4) Участие в Научно жури за доцент към УНИБИТ - 1, СУ - 1 5) Участие в Научно жури за доктор към ИМИ-БАН - 2, УНИБИТ - 2, СУ - 2; Русенски университет - 1 6) Председател на програмния комитет на 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, 2-6 април 2013; 7) Член на програмния комитет на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 8) Член на организационния комитет на международна конференция „Digitization of Heritage in Science under the auspices of Alexander von Humboldt Foundation”, 1 – 5 октомври, 2013, Институт по математика и информатика, София; 9) Магистърска програма по "Цифровизация и цифрови библиотеки"; 10) 2 рецензии за академична длъжност; 11) 7 рецензии и становища за докторанти; 12) Заместник-главен редактор на редколегията на международно списание „Serdica Journal of Computing”, ISSN1312-6555; 13) Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2013; 14) Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи".

 

Людмила Димитрова

1) Член на Програмния комитет на Seventh International Conference NLP, Corpus Linguistics, E-Learning SLOVKO’2013, Bratislava, Slovakia; 2) Участие в 2 Научни журита по ЗРАСРБ; 3) 1 становище за професор в СУ-ФМИ по конкурс 4.6 Информатика и компютърни науки (системи, основани на знания); 4) 1 становище за доцент в ИМИ-БАН; 5) 2 рецензии за 7th International Conference Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. SLOVKO’2013, Bratislava, Slovakia; 6) International Journal Cognitive Studies/Études Cognitives. SOW, Warsaw, ISSN 2080-7147, (2010 – 2014) IF Social Sciences and Humanities [ERIH nat].

 

Владимир Периклиев

1) Член на редколегията на GLOSSA: An Ambilingual Interdisciplinary Journal

 

Светослав Брайнов

Член на програмните комитети на: 1) 9th International Conference on Cyber Warfare and Security ICCWS, Purdue University, USA, 2014; 2) IJCAI 2013 Workshop on Incentives and Trust in E-Commerce, Beijing, China, 2013; 3) The Ninth International Workshop on Agents and Data Mining Interaction, Saint Paul, Minnesota, USA, 2013; 4) 8th International Conference on Information Warfare and Security ICIW-2013, Denver, Colorado, USA, 2013; 5) 12th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2013, Jyväskylä, Finland, 2013; 6) 4 рецензии за Computational Intelligence; 7) 4 рецензии за SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International.

 

Иван Держански

1) Национална комисия за провеждане на Олимпиадата и националното състезание по математическа лингвистика (МОН): председател; изготвяне на пакети със задачи; 2) Задачна комисия на Международната олимпиада по лингвистика: съавторство и редакция на пакет със задачи; 3) Член на програмния комитет на Англоезичната олимпиада по компютърна лингвистика; 4) Член на жури на Международната олимпиада по лингвистика; 5) Борд на Организационния комитет на Международната олимпиада по лингвистика: съпредседател; 6) Организационен комитет на международната конференция ACL’13: съпредседател на комитета по публичността; 7) Организационен комитет на IV Семинар по преподаване на обработка на естествен език и компютърна лингвистика: съпредседател; 8) Програмен комитет на 43-та конференция на СМБ: заместник главен редактор на материалите; 8) Участие в Научно жури за доктор;  9) Организационен комитет на IV Семинар по преподаване на обработка на естествен език и компютърна лингвистика: редакция на материалите [I Derzhanski and D Radev (eds.) (2013), Proceedings of the Fourth Workshop on Teaching NLP and CL (ISBN 978-1-937284-69-5), Association for Computational Linguistics] 10) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897): езикова редакция; 11) Член на научно жури по защитата на докторска дисертация: 2 рецензии; 12) Редакционна колегия на Vinyar Tengwar (ISSN 1054-7606); 13) Редакционна колегия на „Списание по информатика Сердика” (ISSN 1312-6555, 1314-7897); 14) Редакционна колегия на „Математика и информатика” (ISSN 1310-2230).

 

Славян Радев

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България; 2) 3 рецензии на статии за DiPP2013

 

Константин Рангочев

1) Член на редколегията на Годишник на Асоциация “ОНГЪЛ”, ISSN 1311-493X; 2) Редактор на Сборник "Чудото „Цари мали град”", ISBN: 978-954-9369-24-3

 

Десислава Панева-Маринова

1) Член на програмния комитет на международната конференция “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP2013, Велико Търново, България; 2) Секретар, член на програмния комитет на международна конференция „Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” (DiPP2013), Велико Търново, 18-21 септември, 2013; 3) Секретар на секция „Информатика” на 42 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, 2-6 април 2013; 4) Секретар на секция „Информатика” на 43 Пролетна конференция на Съюза на математиците, Боровец, април 2014; 5) Член на организационния комитет на международна конференция „Digitization of Heritage in Science under the auspices of Alexander von Humboldt Foundation”, 1 – 5 октомври, 2013, Институт по математика и информатика, София; 6) рецензия за International Journal “Data&Knowledge Engineering”, published by Elsevier, impact factor 1.422, 2013. 7) 4 рецензии за International Journal of Library and Information Science (IJLIS); 8)  Редактор на сборник на международна конференция - DiPP2013; 9)  Редактор на сборник на Workshop в рамките на международна конференция "Иновации и култура - Регионални решения и перспективи".