Проекти, финансирани от ИМИ:

Алгоритми, методи и средства за обработка на естествени езици, Координатор: Радослав Павлов, участници: Людмила Димитрова, Славян Радев, Иван Держански, Констанин Рангочев, Десислава Панева-Маринова,Любомил Драганов, Святослав Брайнов, Максим Гойнов (1996 - )

Machine Learning of Linguistics Knowledge, Координатор: Владимир Периклиев (1998 - )

Creation of new methods and tools for artificial intelligence - mathematical linguistics and NLP, Координатор: Радослав Павлов, участници: Людмила Димитрова, Славян Радев, Иван Держански, Константин Рангочев, Святослав Брайнов (1988–1993)