Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките, на 28.01.2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в Мултимедийната зала на ИМИ се насрочва съвместно заседание на

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ
И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИМИ

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2018 година.

2. Разни.

Колегите с научно звание или научна степен, които са на основна работа в ИМИ, са задължени да присъстват на събранието.

Председател на НС на ИМИ
чл.-кор. дмн О. Мушкаров

Председател на ОС на ИМИ
проф. д-р Е. Попова